Networking v cloudu: Pokročilé kousky s Azure VPN a BGP

Jak se má síťař orientovat v cloudu? To je hlavní téma této série článků a tentokrát se podíváme na VPN spojení cloudu a vaší sítě. Ukážeme si základní scénáře, ale i pokročilé situace s dynamickým směrováním, napojením několika lokalit u vás i v cloudu.

Site-to-site se statickým směrováním

Začneme jednoduchým příkladem, tedy vytvoření IPSEC VPNky z Azure na jedno VPN zařízení vaší sítě (gateway). V následujících příkladech budu jako on-premises technologii používat Cisco router, ale stejně to samozřejmě funguje na čemkoli jiném. Na straně Azure využijeme nativní prostředky Azure, které mají nejlepší poměr cena/výkon (můžete si i v Azure vzít třeba Cisco, Fortinet, palo Alto, CheckPoint atd., ale nativní prostředky vás vyjdou rozhodně nejlevněji a to včetně vysoké dostupnosti). V této sérii budu používat PowerShell. Hodně věcí můžete dělat v GUI nebo v CLI, ale zejména konfigurace BGP je aktuálně dostupná pouze v PowerShell, tak ať nemusíme různě přeskakovat, uděláme v něm rovnou všechno.

Takhle bude naše síť vypadat:

Nejprve si vytvoříme VNET s nějakou adresací, dva subnety a ještě jeden třetí, jehož jménu musí být přesně GatewaySubnet (tím Azure pozná, že se jedná o spojovačku do VPN brány).

New-AzureRmResourceGroup -Name vpnka -Location westeurope
$sub1 = New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name sub1 -AddressPrefix '172.21.1.0/24'
$sub2 = New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name sub2 -AddressPrefix '172.21.2.0/24'
$subspoj = New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name GatewaySubnet -AddressPrefix '172.21.254.0/24'

$vnet = New-AzureRmVirtualNetwork -Name vpntestnet -ResourceGroupName vpnka -Location westeurope -AddressPrefix 172.21.0.0/16 -Subnet $sub1, $sub2, $subspoj

Bude dobré vytvořit si testovací VM, z které budeme zkoušet pingat mašiny na druhé straně nebo loopback adresy na onpremises routeru.

$pip = New-AzureRmPublicIpAddress -ResourceGroupName vpnka -Location westeurope -Name mojevmko -DomainNameLabel mojevmko -AllocationMethod Dynamic
$sub1 = Get-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name sub1 -VirtualNetwork $vnet
$nic = New-AzureRmNetworkInterface -Name nic -ResourceGroupName vpnka -Location westeurope -SubnetId $sub1.Id -PublicIpAddressId $pip.Id 
$securePassword = ConvertTo-SecureString ' ' -AsPlainText -Force
$cred = New-Object System.Management.Automation.PSCredential ("tomas", $securePassword)
$vmConfig = New-AzureRmVMConfig -VMName testvm -VMSize Basic_A1 | Set-AzureRmVMOperatingSystem -Linux -ComputerName testvm -Credential $cred -DisablePasswordAuthentication | Set-AzureRmVMSourceImage -PublisherName Canonical -Offer UbuntuServer -Skus 16.04-LTS -Version latest | Add-AzureRmVMNetworkInterface -Id $nic.Id
$sshPublicKey = "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDFhm1FUhzt/9roX7SmT/dI+vkpyQVZp3Oo5HC23YkUVtpmTdHje5oBV0LMLBB1Q5oSNMCWiJpdfD4VxURC31yet4mQxX2DFYz8oEUh0Vpv+9YWwkEhyDy4AVmVKVoISo5rAsl3JLbcOkSqSO8FaEfO5KIIeJXB6yGI3UQOoL1owMR9STEnI2TGPZzvk/BdRE73gJxqqY0joyPSWOMAQ75Xr9ddWHul+v//hKjibFuQF9AFzaEwNbW5HxDsQj8gvdG/5d6mt66SfaY+UWkKldM4vRiZ1w11WlyxRJn5yZNTeOxIYU4WLrDtvlBklCMgB7oF0QfiqahauOEo6m5Di2Ex"
Add-AzureRmVMSshPublicKey -VM $vmconfig -KeyData $sshPublicKey -Path "/home/tomas/.ssh/authorized_keys"
New-AzureRmVM -ResourceGroupName vpnka -Location westeurope -VM $vmConfig

Nejprve si vytvoříme VPN bránu na straně Azure. Musíme pro ni vytvořit a přiřadit veřejnou IP adresu.

$A1ip = New-AzureRmPublicIpAddress -Name A1ip -ResourceGroupName vpnka -Location westeurope -AllocationMethod Dynamic
$subspoj = Get-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name 'GatewaySubnet' -VirtualNetwork $vnet
$vpnipcfg1 = New-AzureRmVirtualNetworkGatewayIpConfig -Name vpnipcfg1 -SubnetId $subspoj.Id -PublicIpAddressId $A1ip.Id
$vpn1 = New-AzureRmVirtualNetworkGateway -Name vpn1 -ResourceGroupName vpnka -Location westeurope -IpConfigurations $vpnipcfg1 -GatewayType Vpn -VpnType RouteBased -GatewaySku VpnGw1

V on-premises mám Cisco router a v Azure teď VPN bránu. Musíme je teď na sebe namířit, aby sestavili tunel. Na straně Azure je toto (a musím říct, že pro mě to není zrovna nejlepší označení, protože mě mate) označeno jako lokální brána - zadejte jí veřejnou IP routeru v on-premises.

$R1 = New-AzureRmLocalNetworkGateway -Name R1 -ResourceGroupName vpnka -Location westeurope -GatewayIpAddress '52.166.115.166'

Dále na straně Azure potřebujeme vytvořit spojení, tedy deklarovat odkud kam se spojujeme a jaký bude šifrovací klíč (můžete i nastavit samotné IPSEC parametry jako je dh group a další, ale já je nechám na defaultech - víc informací k modifikaci nastavení IPSEC je zde: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-ipsecikepolicy-rm-powershell).

$vpn1toR1 = New-AzureRmVirtualNetworkGatewayConnection -Name vpn1toR1 -ResourceGroupName vpnka -Location westeurope -VirtualNetworkGateway1 $vpn1 -LocalNetworkGateway $R1 -ConnectionType IPsec -RoutingWeight 10 -SharedKey AzureKlic123

V Cisco routeru budeme také potřebovat vytvořit patřičnou konfiguraci. K tomu potřebujeme znát IP adresu brány v Azure - tu už jsme si vytvořili, tak se stačí jen podívat:

$(Get-AzureRmPublicIpAddress -Name A1ip -ResourceGroupName vpnka).IpAddress

52.166.60.175

Tady je co nakonfigurovat v routeru:

crypto ikev2 proposal azure-proposal
 encryption aes-cbc-256 aes-cbc-128 3des
 integrity sha1
 group 2
 exit

crypto ikev2 policy azure-policy
 proposal azure-proposal
 exit

crypto ikev2 keyring azure-keyring
 peer 52.166.60.175
  address 52.166.60.175
  pre-shared-key AzureKlic123
  exit
 exit

crypto ikev2 profile azure-profile
 match address local interface GigabitEthernet1
 match identity remote address 52.166.60.175 255.255.255.255
 authentication remote pre-share
 authentication local pre-share
 keyring local azure-keyring
 exit


crypto ipsec transform-set azure-ipsec-proposal-set esp-aes 256 esp-sha-hmac
 mode tunnel
 exit

crypto ipsec profile azure-vti
 set transform-set azure-ipsec-proposal-set
 set ikev2-profile azure-profile
 exit

int tunnel 1
 ip address 52.166.115.166 255.255.255.255
 ip tcp adjust-mss 1350
 tunnel source GigabitEthernet1
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel destination 52.166.60.175
 tunnel protection ipsec profile azure-vti
 exit

Pokud se všechno podařilo, měl by být IPSEC nahoře!

Get-AzureRmVirtualNetworkGatewayConnection -Name vpn1toR1 -ResourceGroupName vpnka


Name          : vpn1toR1
ResourceGroupName    : vpnka
Location        : westeurope
...
ConnectionStatus    : Connected
EgressBytesTransferred : 48400
IngressBytesTransferred : 233750
TunnelConnectionStatus : []

Krása. Jenže Azure neví jaké sítě mám on-premises a můj router zase netuší co je v Azure. Pro začátek to tedy vyřešme jednoduchou statickou routou.

V routeru:

ip route 172.21.0.0 255.255.0.0 tunnel 1

V azure:

Set-AzureRmLocalNetworkGateway -AddressPrefix '172.17.0.0/16' -LocalNetworkGateway $R1

Vyzkoušejte ping z VM v Azure třeba na IP adresu routeru v jeho subnetu - funguje!

Site-to-site s dynamickým směrováním s BGP

Statické směrování je na spoji typu bod-bod fajn, ale jakmile budeme přidávat zařízení a lokality, začne to být velmi komplexní. Nakonec bude přidání nové sítě strašně složité a díky nutnosti vše dobře ručně konfigurovat na všech místech snadno na něco zapomeneme a redundance (nalezení nové cesty) nezafunguje podle záměru. Zkrátka dynamický směrovací protokol je rozhodně lepší volba. Azure podporuje BGP a to si také vyzkoušíme zatím na jednoduchém site-to-site příkladu. Výsledná topologie bude vypadat takhle:

Azure VPN podporuje BGP a chceme provést peering mezi touto VPN a routerem u sebe. Je nutné použít eBGP, tedy obě lokality musí mít odlišné číslo autonomního systému (samozřejmě může být privátní, tak jak to mám já). Výsledkem bude, že vlastní sítě už nemusíme nastavovat jako statické cesty, prvky se to od sebe naučí dynamicky. BGP nebudeme rozjíždět na běžných interfacech, ale použijeme loopback (resp. Azure to pro nás na své straně udělá sám, ale koncept je stejný).

Nejprve přenastavíme svou bránu v Azure tak, že jí dáme číslo AS 65001.

Set-AzureRmVirtualNetworkGateway -Asn 65001 -VirtualNetworkGateway $vpn1

Dále zapneme podporu BGP na naší connection.

Set-AzureRmVirtualNetworkGatewayConnection -VirtualNetworkGatewayConnection $vpn1toR1 -EnableBGP $True

Teď musíme navázat BGP peering na obou stranách. Začněme stranou routeru. V první řadě pro navázání spojení budeme potřebovat loopback:

interface loopback 1
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.255
 exit

Dále musíme znát "loopback" v Azure - to zjistíme takhle:

$(Get-AzureRmVirtualNetworkGateway -Name vpn1 -ResourceGroupName vpnka).BgpSettingsText
{
 "Asn": 65001,
 "BgpPeeringAddress": "172.21.254.254",
 "PeerWeight": 0
}

Je to tedy 172.21.254.254. Všechny sítě se chceme učit dynamicky, ale cestu k loopbacku musíme jako jedinou dodat staticky. Zrušíme tedy předchozí routy a uděláme novou specifickou pro BGP peera.

no ip route 172.21.0.0 255.255.0.0 tunnel 1
ip route 172.21.254.254 255.255.255.255 tunnel 1

V tuto chvíli můžeme nastavit BGP. My jsme AS 65002 a peerujeme s Azure, které jsme nastavili na AS 65001. Přidáme také network statement pro dynamické propagování této routy. Protože jedeme na loopbackách nezapomeneme povolit eBGP multihop.

router bgp 65002
 bgp router-id 10.0.0.1
 neighbor 172.21.254.254 remote-as 65001
 neighbor 172.21.254.254 ebgp-multihop 255
 neighbor 172.21.254.254 update-source loopback 1
 address-family ipv4 unicast
  neighbor 172.21.254.254 activate
  network 172.17.0.0 mask 255.255.0.0
  exit

Výborně. Teď nastavit stranu Azure. Co potřebujeme je přidat statickou cestu k 10.0.0.1 (loopback routeru) a nastavit ho jako BGP peera.

Set-AzureRmLocalNetworkGateway -Asn 65002 -BgpPeeringAddress 10.0.0.1 -AddressPrefix '10.0.0.1/32' -LocalNetworkGateway $R1

To je všechno - pokud vše dobře dopadlo, BGP  se vidí.

R1#sh ip bgp nei
BGP neighbor is 172.21.254.254, remote AS 65001, external link
 BGP version 4, remote router ID 172.21.254.254
 BGP state = Established, up for 00:00:27

Prohlédněte si routovací tabulku - uvidíme cestu do Azure naučenou přes BGP.

R1#sh ip route bgp
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
    a - application route
    + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is 172.17.0.1 to network 0.0.0.0

   172.21.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
B    172.21.0.0/16 [20/0] via 172.21.254.254, 00:02:08

Z VM v Azure také můžeme poslat ping na loopback - bude chodit.

tomas@testvm:~$ ping 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=3.85 ms

Vyzkoušejme si teď dynamičnost tohoto nastavení. V On-premises přidáme novou síť a budeme chtít, aby se na ni VM v Azure dostala, aniž bychom museli jakkoli do Azure zasahovat. Vytvoříme nový loopback a zařadíme ho pod BGP advertisement (samozřejmě můžete pak používat redestribuci apod., ale to už síťaři vědí).

int loopback 2
 ip add 10.1.0.1 255.255.255.255
 exit
router bgp 65002
 address-family ipv4 unicast
  network 10.1.0.1 mask 255.255.255.255
  exit
 exit

A zkuste pingnout z VM.

tomas@testvm:~$ ping 10.1.0.1
PING 10.1.0.1 (10.1.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.1.0.1: icmp_seq=29 ttl=254 time=3.94 ms

A ještě jedna důležitá věc. Azure (záměrně) neumí advertisovat default routu, ale přijímat ano, ale dejte pozor, co chcete. Jste tedy schopni v on-premises generovat default routu na sebe a provoz VM v Azure tak nebude chodit do Internetu Microsoft cestou, ale přes vaše on-premises připojení.

Redundance brány v Azure

Vaše VPN brána v Azure má k sobě v zásobě kolegu a v případě havárie (selhání virtuálního hosta s VPNkou) dokáže na náhradníka přesunout svou konfiguraci. Je to jako mít náhradní router. Při očekávaném výpadku (Azure provádí maitenance a je nutné vaši VPN odpojit) dojde k výpadku na asi 20 vteřin - Azure na nahrádníka nahraje konfiguraci a v rozhodný okamžik "přepojí kabel". Pokud byl výpadek neočekávaný, nemá Azure dopředu přednahranou konfiguraci, takže výpadek bude trvat asi 2 minuty. V obou situacích vám najede "jiný router" s konfigurací předchozího, takže se vše automaticky znovu chytne.

Existuje ještě možnost Active-Active řešení, ale o tom později.

Jste také tak rychlí při výměně on-premises routeru? Asi ne, předpokládám, že budete mít takových zařízení víc v režimu active/active a použijeme dynamické směrování pro překlopení provozu. Pojďme na to.

Dva on-premises routery

Předpokládejme, že na vaší straně jsou dva použitelné routery (VPNky). Možná jsou úplně u sebe, možná je každý v jiném datovém centru. Pro účely tohoto článku můžeme klidně předpokládat, že jsou v odlišných datových centrech a primárně řeší jiné místní rozsahy IP adres. Co je zásadní je, že z pohledu Azure půjde o jeden autonomní BGP systém. Vypadat to bude nějak takhle:

Nejprve tedy přípravné práce - já použiji mezi routery iBGP. Na prvním routeru přidám:

router bgp 65002
 neighbor 172.18.0.4 remote-as 65002
 neighbor 172.18.0.4 next-hop-self
 neighbor 172.18.0.4 update-source gigabitEthernet 1
 address-family ipv4 unicast
  neighbor 172.18.0.4 activate
  redistribute connected
  exit
ip route 172.18.0.4 255.255.255.255 172.17.0.1

A na druhém udělám toto:

int loopback 1
 ip add 10.0.0.2 255.255.255.255
 exit
router bgp 65002
 bgp router-id 10.0.0.2
 neighbor 172.17.0.4 remote-as 65002
 neighbor 172.17.0.4 next-hop-self
 neighbor 172.17.0.4 update-source gigabitEthernet 1
 address-family ipv4 unicast
  neighbor 172.17.0.4 activate
  redistribute connected
  exit
ip route 172.17.0.4 255.255.255.255 172.18.0.1

iBGP by se mi mělo spojit a na R1 tedy uvidím, že dostávám informaci o Azure síti (172.21.0.0/16) z Azure peera a informaci o svém druhém DC (172.18.0.0/16) z R2.

R1#sh ip bgp
BGP table version is 30, local router ID is 10.0.0.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
       r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
       x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
       t secondary path,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

   Network     Next Hop      Metric LocPrf Weight Path
 *>  10.0.0.1/32   0.0.0.0         0     32768 ?
 *           172.21.254.254             0 65001 i
 *>i 10.0.0.2/32   172.18.0.4        0  100   0 i
 *>  10.1.0.1/32   0.0.0.0         0     32768 i
 *>  52.166.115.166/32
           0.0.0.0         0     32768 ?
 *>  172.17.0.0/24  0.0.0.0         0     32768 ?
 *>i 172.18.0.0/24  172.18.0.4        0  100   0 ?
 *>  172.21.0.0    172.21.254.254             0 65001 i

Připojme teď R2 do Azure. Nejprve co se týče IPSEC:

crypto ikev2 proposal azure-proposal
 encryption aes-cbc-256 aes-cbc-128 3des
 integrity sha1
 group 2
 exit

crypto ikev2 policy azure-policy
 proposal azure-proposal
 exit

crypto ikev2 keyring azure-keyring
 peer 52.166.60.175
  address 52.166.60.175
  pre-shared-key AzureKlic123
  exit
 exit

crypto ikev2 profile azure-profile
 match address local interface GigabitEthernet1
 match identity remote address 52.166.60.175 255.255.255.255
 authentication remote pre-share
 authentication local pre-share
 keyring local azure-keyring
 exit


crypto ipsec transform-set azure-ipsec-proposal-set esp-aes 256 esp-sha-hmac
 mode tunnel
 exit

crypto ipsec profile azure-vti
 set transform-set azure-ipsec-proposal-set
 set ikev2-profile azure-profile
 exit

int tunnel 1
 ip address 13.80.12.80 255.255.255.255
 ip tcp adjust-mss 1350
 tunnel source GigabitEthernet1
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel destination 52.166.60.175
 tunnel protection ipsec profile azure-vti
 exit

Na straně Azure:

$R2 = New-AzureRmLocalNetworkGateway -Name R2 -ResourceGroupName vpnka -Location westeurope -GatewayIpAddress '13.80.12.80' -Asn 65002 -BgpPeeringAddress 10.0.0.2 -AddressPrefix '10.0.0.2/32'
$vpn1toR2 = New-AzureRmVirtualNetworkGatewayConnection -Name vpn1toR2 -ResourceGroupName vpnka -Location westeurope -VirtualNetworkGateway1 $vpn1 -LocalNetworkGateway $R2 -ConnectionType IPsec -RoutingWeight 10 -SharedKey AzureKlic123 -EnableBGP $True

Ověřte, že IPSEC spojení je nahoře.

Get-AzureRmVirtualNetworkGatewayConnection -Name vpn1toR2 -ResourceGroupName vpnka


Name          : vpn1toR2
ResourceGroupName    : vpnka
...
ConnectionStatus    : Connected
EgressBytesTransferred : 2092
IngressBytesTransferred : 0
TunnelConnectionStatus : []

Teď napeerujeme BGP. Přidejte konfiguraci eBGP do R2.

router bgp 65002
 neighbor 172.21.254.254 remote-as 65001
 neighbor 172.21.254.254 ebgp-multihop 255
 neighbor 172.21.254.254 update-source loopback 1
 address-family ipv4 unicast
  neighbor 172.21.254.254 activate
  exit
no ip route 172.21.0.0 255.255.0.0 tunnel 1
ip route 172.21.254.254 255.255.255.255 tunnel 1

Ujistěme se, že BGP si povídá.

R2#sh ip bgp nei
...
BGP neighbor is 172.21.254.254, remote AS 65001, external link
 BGP version 4, remote router ID 172.21.254.254
 BGP state = Established, up for 00:00:24

Trojúhelník máme sestaven. Pokus se podíváme na BGP tabulku, uvidíme jednu cestu k DC1 (172.17.0.0/16) přes R1 a dvě cesty do Azure. Jedna přes R1 (ta je ale delší, takže není vybrána, čili u ní není zobáček) a druhá přímo do Azure (tedy do 172.21.254.254 přes tunel). To je přesně co potřebujeme.

R1#sh bgp
BGP table version is 111, local router ID is 10.0.0.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
       r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
       x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
       t secondary path,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

   Network     Next Hop      Metric LocPrf Weight Path
 * i 10.0.0.1/32   172.18.0.4        0  100   0 65001 i
 *           172.21.254.254             0 65001 i
 *>          0.0.0.0         0     32768 ?
 *>i 10.0.0.2/32   172.18.0.4        0  100   0 i
 *>  10.1.0.1/32   0.0.0.0         0     32768 i
 *>i 13.80.12.80/32  172.18.0.4        0  100   0 ?
 *>  52.166.115.166/32
           0.0.0.0         0     32768 ?
 *>  172.17.0.0/24  0.0.0.0         0     32768 ?
 *>i 172.18.0.0/24  172.18.0.4        0  100   0 ?
 * i 172.21.0.0    172.18.0.4        0  100   0 65001 i
 *>          172.21.254.254             0 65001 i

VNET peering a VPNka

V rámci své Azure VNET můžeme používat kolik chceme IP rozsahů a díky našemu předchozímu nastavení se tyto propagují do celé BGP sítě. V některých pokročilejších scénářích ale můžete požadovat oddělení některých zdrojů do jiné subscription, například jednu subscription pro finanční oddělení a jinou pro marketing. To dává smysl, ale to znamená i pokaždé novou VNET. Pokud se to má připojit do vaší sítě, znamenalo by to další VPN gateway v Azure - až bude takových tenantů třeba pět, přestane vás to bavit. Tohle se ve větším řeší VNET peeringem. VNET (síťařsky berme jako VRF) lze propojit mezi sebou něčím podobným VPN, ale je to na úrovni SDN, takže je to stejně rychlé jako uvnitř VNET. Samozřejmě ale platí, že VNETy sice mohou být v jiné subscription (pokud mají stejný nadřazený obchodní subjekt, třeba banku), ale ne v jiných regionech (k tomu později). VNET peering nám dovolí sdílet VPN připojení. Typicky pak vytvoříte subscription pro sdílené služby typu doménový řadič, VPNka a tak podobně. K té potom připojujete různá byznys oddělení přes VNET peering (ale pozor - ta služba není zdarma, takže to nedělejte zbytečně).

Výsledek vypadá takhle:

Vytvoříme nový VNET pro marketingové oddělení.

New-AzureRmResourceGroup -Name marketing -Location westeurope
$msub1 = New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name msub1 -AddressPrefix '172.22.1.0/24'
$msub2 = New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name msub2 -AddressPrefix '172.22.2.0/24'

$vmnet = New-AzureRmVirtualNetwork -Name marketingnet -ResourceGroupName marketing -Location westeurope -AddressPrefix 172.22.0.0/16 -Subnet $msub1, $msub2

Zapněte peering těchto dvou VNETů tak, že původní VNET bude nabízet služby brány pro oddělení marketingu.

Add-AzureRmVirtualNetworkPeering -Name CentralToMarketing -VirtualNetwork $vnet -RemoteVirtualNetworkId $mvnet.Id -AllowForwardedTraffic -AllowGatewayTransit
Add-AzureRmVirtualNetworkPeering -Name MarketingToCentral -VirtualNetwork $mvnet -RemoteVirtualNetworkId $vnet.Id -AllowForwardedTraffic -UseRemoteGateways

Jděte do Cisco routeru a podívejme se na směrovací tabulku - najdeme tu cestu k 172.22.0.0/16, tzn. naše VPN spojení ví nejen o hlavním VNETu, ale i o tom do něj napeerovaném.

R1#sh ip route bgp
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
    a - application route
    + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is 172.17.0.1 to network 0.0.0.0

   10.0.0.0/32 is subnetted, 3 subnets
B    10.0.0.2 [200/0] via 172.18.0.4, 00:00:35
   13.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
B    13.80.12.80 [200/0] via 172.18.0.4, 00:00:35
   172.18.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
B    172.18.0.0/24 [200/0] via 172.18.0.4, 00:00:35
   172.21.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
B    172.21.0.0/16 [20/0] via 172.21.254.254, 01:04:13
B   172.22.0.0/16 [20/0] via 172.21.254.254, 00:00:32

Pro otestování si v marketingu můžete vytvořit VM a zkusit komunikaci do on-premises - funguje. Také si můžeme potom na síťové kartě vypsat efektivní směrovací tabulku, kde uvidíme naše sítě.

Get-AzureRmEffectiveRouteTable -NetworkInterfaceName tomas721 -ResourceGroupName marketing | Format-Table

Name State Source        AddressPrefix    NextHopType      NextHopIpAddress
---- ----- ------        -------------    -----------      ----------------
   Active Default        {172.22.0.0/16}   VnetLocal       {}
   Active Default        {172.21.0.0/16}   VNetPeering      {}
   Active VirtualNetworkGateway {10.0.0.1/32}    VirtualNetworkGateway {52.166.60.175}
   Active VirtualNetworkGateway {10.1.0.1/32}    VirtualNetworkGateway {52.166.60.175}
   Active VirtualNetworkGateway {10.0.0.2/32}    VirtualNetworkGateway {52.166.60.175}
   Active VirtualNetworkGateway {13.80.12.80/32}  VirtualNetworkGateway {52.166.60.175}
   Active VirtualNetworkGateway {52.166.115.166/32} VirtualNetworkGateway {52.166.60.175}
   Active VirtualNetworkGateway {172.17.0.0/24}   VirtualNetworkGateway {52.166.60.175}
   Active VirtualNetworkGateway {172.18.0.0/24}   VirtualNetworkGateway {52.166.60.175}
   Active Default        {0.0.0.0/0}     Internet       {}
   Active Default        {10.0.0.0/8}    None         {}
   Active Default        {100.64.0.0/10}   None         {}
   Active Default        {172.16.0.0/12}   None         {}
   Active Default        {192.168.0.0/16}  None         {}

Nemusíme tedy vytvářet (a platit) VPN spojení pro každou subscription v rámci firmy zvlášť, ale použijeme centrální sdílený VNET s VPNkou.

Peering do jiného regionu

Co když vaše firma používá zdroje v odlišných Azure regionech? Pak nelze použít VNET peering, protože SDN je mezi regiony oddělené (z důvodu control plane bezpečnosti apod.). Můžete udělat VPNku v regionu a tu napojit do on-premises routerů. Pak ale pokud je provoz mezi regiony, tak ten půjde přes on-premises. Nejlepší tedy bude opět použít BGP a peering jednak do sousedního regionu a jednak do obou on-premises routerů. Výsledek bude tento:

Nejprve si jako na začátku vytvoříme VNET v US regionu včetně spojovačkového subnetu.

New-AzureRmResourceGroup -Name us -Location eastus
$ussub1 = New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name ussub1 -AddressPrefix '172.23.1.0/24'
$ussubspoj = New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name GatewaySubnet -AddressPrefix '172.23.254.0/24'

$usvnet = New-AzureRmVirtualNetwork -Name usvnet -ResourceGroupName us -Location eastus -AddressPrefix 172.23.0.0/16 -Subnet $ussub1, $ussubspoj

V dalším kroku namíříme na "protikus" a tím bude v tomto případě VPN v Azure, kterou jsme vytvořili na začátku tohoto článku. Nakonfigurujeme také connection.

$AZEU = New-AzureRmLocalNetworkGateway -Name AZEU -ResourceGroupName us -Location eastus -GatewayIpAddress '52.166.60.175' -Asn 65001 -BgpPeeringAddress '172.21.254.254' -AddressPrefix '172.21.254.254/32' 

$UStoEUconn = New-AzureRmVirtualNetworkGatewayConnection -Name UStoEUconn -ResourceGroupName us -Location eastus -VirtualNetworkGateway1 $vpnus -LocalNetworkGateway $AZEU -ConnectionType IPsec -RoutingWeight 10 -SharedKey AzureKlic123  -EnableBGP $True

Teď musíme nastavit druhou stranu, tedy původní VPN. K tomu potřebujeme zjistit veřejnou IP v US a také BGP "loopback":

$(Get-AzureRmPublicIpAddress -Name AZUS -ResourceGroupName us).IpAddress
52.168.27.236
$(Get-AzureRmVirtualNetworkGateway -Name vpnus -ResourceGroupName us).BgpSettingsText
{
 "Asn": 65003,
 "BgpPeeringAddress": "172.23.254.254",
 "PeerWeight": 0
}

Nastavíme tedy Evropu.

$AZUS = New-AzureRmLocalNetworkGateway -Name AZUS -ResourceGroupName vpnka -Location westeurope -GatewayIpAddress '52.168.27.236' -Asn 65003 -BgpPeeringAddress '172.23.254.254' -AddressPrefix '172.23.254.254/32' 

$EUtoUSconn = New-AzureRmVirtualNetworkGatewayConnection -Name EUtoUSconn -ResourceGroupName vpnka -Location westeurope -VirtualNetworkGateway1 $vpn1 -LocalNetworkGateway $AZUS -ConnectionType IPsec -RoutingWeight 10 -SharedKey AzureKlic123  -EnableBGP $True

Ověřte, že spojení je nahoře.

Get-AzureRmVirtualNetworkGatewayConnection -Name EUtoUSconn -ResourceGroupName vpnka


Name          : EUtoUSconn
ResourceGroupName    : vpnka
Location        : westeurope
...
ConnectionStatus    : Connected
EgressBytesTransferred : 64
IngressBytesTransferred : 64
TunnelConnectionStatus : []

Z pohledu IPSEC to vypadá dobře. Teď bychom se tedy mohli podívat do svého on-premises routeru. Pokud je vše v pořádku, měli bychom vidět svou US síť (172.23.0.0/16) dostupnou ve VPN v Evropě. Směrovací tabulku VPN gateway získáme tímto příkazem:

Get-AzureRmVirtualNetworkGatewayLearnedRoute -VirtualNetworkGatewayName vpn1 -ResourceGroupName vpnka | F
ormat-Table

AsPath LocalAddress  Network      NextHop    Origin SourcePeer   Weight
------ ------------  -------      -------    ------ ----------   ------
    172.21.254.254 172.21.0.0/16          Network 172.21.254.254 32768
    172.21.254.254 172.22.0.0/16          Network 172.21.254.254 32768
65003 172.21.254.254 172.23.0.0/16   172.23.254.254 EBgp  172.23.254.254 32768
65002 172.21.254.254 172.17.0.0/24   10.0.0.1    EBgp  10.0.0.1    32768
65002 172.21.254.254 172.18.0.0/24   10.0.0.2    EBgp  10.0.0.2    32768
65002 172.21.254.254 10.0.0.2/32    10.0.0.2    EBgp  10.0.0.2    32768
65002 172.21.254.254 52.166.115.166/32 10.0.0.1    EBgp  10.0.0.1    32768
65002 172.21.254.254 10.1.0.1/32    10.0.0.1    EBgp  10.0.0.1    32768

Aktuálně Azure VPN brána nepodporuje transit, tedy propagování eBGP route naučených z on-premises v jednom regionu do eBGP z druhého regionu. To by umožňovalo použít Azure síť pro přemostění například vašich dvou poboček a to z obchodních i praktických důvodů není dovoleno.  Tedy VPN služba je určena k propojení prostředků uvnitř Azure, napojení na různé externí sítě, ale ne na propojení dvou externích sítí.

Pro dokončení našeho obrázku tedy potřebujem propojit VPN gateway v US s dvojicí on-premises routerů a zajistit BGP peering. Všechno potřebné už jsme ovšem v tomto článku zkoušeli, takže budu šetřit místem a samotnou konfiguraci už nechám na vás. Výsledkem bude, že on-premises má přímou cestu do zdrojů v Aure EU i v Azure US s tím, že pokud je komunikace mezi zdroji v Azure EU a US, tak to jde přes VPNku přímo mezi nimi.

Active/Active VPN brána v Azure

Jak už bylo řečeno VPN v Azure z pohledu dostupnosti zajištěna tím, že při její odstávce či neplánované havárii naběhne záložní, která si automaticky vezme konfiguraci té první. Pokud máte ale velmi vysoké nároky (pak předpokládám másto IPSEC zvolíte pronajatý okruh s ExpressRoute) možná budete potřebovat rychlejší překlopení. Pro to je určen režim Active/Active, kdy získáte dva redundantní aktivní systémy (provoz se balancuje). Na to ale potřebujete minimálně SKU VpnGw2 (tedy od varianty 1Gbps nahoru). Vyzkoušejme si to.

Vytvoříme další VNET.

New-AzureRmResourceGroup -Name aa -Location westeurope
$sub1 = New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name sub1 -AddressPrefix '172.20.1.0/24'
$sub2 = New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name sub2 -AddressPrefix '172.20.2.0/24'
$subspoj = New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name GatewaySubnet -AddressPrefix '172.20.254.0/24'

$vnet = New-AzureRmVirtualNetwork -Name aanet -ResourceGroupName aa -Location westeurope -AddressPrefix 172.20.0.0/16 -Subnet $sub1, $sub2, $subspoj

Dále tentokrát vytvoříme 2 IP adresy a IP konfigurace a založíme si VPN kategorie VpnGw2 s povoleným Active/Active.

$ip1 = New-AzureRmPublicIpAddress -Name ip1 -ResourceGroupName aa -Location westeurope -AllocationMethod Dynamic
$ip2 = New-AzureRmPublicIpAddress -Name ip2 -ResourceGroupName aa -Location westeurope -AllocationMethod Dynamic
$subspoj = Get-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name 'GatewaySubnet' -VirtualNetwork $vnet
$cfg1 = New-AzureRmVirtualNetworkGatewayIpConfig -Name cfg1 -SubnetId $subspoj.Id -PublicIpAddressId $ip1.Id
$cfg2 = New-AzureRmVirtualNetworkGatewayIpConfig -Name cfg2 -SubnetId $subspoj.Id -PublicIpAddressId $ip2.Id
$vpn = New-AzureRmVirtualNetworkGateway -Name aavpn -ResourceGroupName aa -Location westeurope -IpConfigurations $cfg1,$cfg2 -GatewayType Vpn -VpnType RouteBased -GatewaySku VpnGw2 -Asn 65005 -EnableActiveActiveFeature

Co se stalo? Naše VPN služba má právě dvě "tváře", tedy dvě IP adresy a také dva "loopbacky" pro BGP peering. Teď už stačí si je zjistit a navázat na ně tunely tak, jak už jsme v tomto článku dělali. Jen tentokrát budou z každého vašeho on-premises routeru směřovat do Azure tunely rovnou dva a provoz z Azure se na ně bude balancovat.

$(Get-AzureRmPublicIpAddress -Name ip1 -ResourceGroupName aa).IpAddress
52.233.195.112

$(Get-AzureRmPublicIpAddress -Name ip2 -ResourceGroupName aa).IpAddress
52.233.192.152

$(Get-AzureRmVirtualNetworkGateway -Name aavpn -ResourceGroupName aa).BgpSettingsText
{
 "Asn": 65005,
 "BgpPeeringAddress": "172.20.254.4,172.20.254.5",
 "PeerWeight": 0
}

 

 

Architekti, Azure vám dává dostatek možností pro bezpečné propojení privátních sítí mezi sebou. Síťaři, do Azure se privátně napojíte prostředky, které dobře znáte - IPSec a BGP. A pokud hledáte větší propustnost (např. 10Gbps) a cestu zcela mimo internet, můžete využít služby ExpressRoute - přímého peeringu do Microsoft sítě (spojení je fyzicky realizováno v exchange pointu, takže u nás vám službu typicky zprostředkuje operátor například v rámci vaší WAN MPLS on něj).Cloud-native Palo Alto firewall jako služba pro Azure Virtual WAN Networking
Chcete Azure Kubernetes Service, ale máte málo IP adres? Použijte novou Azure CNI overlay. Networking
Azure Firewall Basic - levnější bráška pro malá prostředí nebo distribuované IT Networking
Azure Kubernetes Service v kombinaci s Private Link Service - například pro privátní doručení na Front Door nebo k vašim Azure klientům Networking
Hybridní DNS jako služba v Azure Networking