Umožněte vývojářům jednoduše pustit aplikaci v Kubernetes clusteru s Draft

Kubernetes zejména v rámci Azure Container Service je moje nejoblíbenější platforma pro orchestraci kontejnerů - perfektní pro testování a provoz aplikací. Co kdyby tento cluster umožnil vývojářům jednoduše provést deployment svého kódu tak, aby se mohli podívat jak jim krásně běží? Pokud si vývojář umí sám vyrobit kontejnerový image, tak to není žádný problém. Ale musí to umět? Neměl by se vývojář soustředit na kód a netrápit se zkoumáním co je Docker, jak funguje, jak se v něm dá získat potřebné prostředí a jak do něj dostat můj kód? Tohle přesně řeší Draft - platforma nad Kubernetes specificky zaměřená na vývojáře - dostaňte svůj kód do Kubernetes v cloudu jediným příkazem.

Získejme Kubernetes cluster v cloudu s Azure Container Service

O Azure ACS už jsem psal několikrát. Je to způsob jak jednoduše sestavit orchestrační cluster bez nutnosti manuální instalaci, konfigurace, síťového propojování, výměňování klíčů apod. S použitím Azure CLI udělám cluster rychle a snadno:

$ az group create -n kube -l westeurope
$ az acs create --orchestrator-type Kubernetes -g kube -n kube --ssh-key-value "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDFhm1FUhzt/9roX7SmT/dI+vkpyQVZp3Oo5HC23YkUVtpmTdHje5oBV0LMLBB1Q5oSNMCWiJpdfD4VxURC31yet4mQxX2DFYz8oEUh0Vpv+9YWwkEhyDy4AVmVKVoISo5rAsl3JLbcOkSqSO8FaEfO5KIIeJXB6yGI3UQOoL1owMR9STEnI2TGPZzvk/BdRE73gJxqqY0joyPSWOMAQ75Xr9ddWHul+v//hKjibFuQF9AFzaEwNbW5HxDsQj8gvdG/5d6mt66SfaY+UWkKldM4vRiZ1w11WlyxRJn5yZNTeOxIYU4WLrDtvlBklCMgB7oF0QfiqahauOEo6m5Di2Ex" --admin-username tomas --agent-count 2 --agent-vm-size Standard_A1_v2

Nainstalujme si Kubernetes CLI a stáhneme si autentizační informace. Díky tomu můžeme přímo ze své stanice přistupovat do našeho nového Kubernetes clusteru.

$ sudo az acs kubernetes install-cli
$ az acs kubernetes get-credentials --resource-group kube --name kube

Teď už můžeme vyzkoušet Kubernetes CLI proti našemu clusteru.

$ kubectl get nodes

NAME          STATUS           AGE    VERSION
k8s-agent-8dfdf043-0  Ready           2d    v1.6.6
k8s-agent-8dfdf043-1  Ready           2d    v1.6.6
k8s-master-8dfdf043-0  Ready,SchedulingDisabled  2d    v1.6.6

Přidáme registr obrazů

Naši vývojáři pracují na věcech, které by něměla vidět konkurence. Použijme proto privátní registr v Azure, tedy Azure Container Registry. Založíme si nový.

$ az acr create -g kube -n mujkuberegistr --sku Basic --admin-enabled true -l westeurope

Až to bude hotové opišme si heslo - buď v GUI nebo ho získáme také z CLI.

$ az acr credential show -n mujkuberegistr --output tsv --query "passwords[0].value"

3=68E/rXKWlT0+6WlmFs08a7NbpelUPe

Nainstalujeme Helm

Draft využívá open source package manageru pro Kubernetes - Helm. O něm už jsem psal zde: https://tomaskubica.cz/helm-vas-package-manager-pro-kubernetes/

Stáhneme a provedeme inicializaci.

$ wget https://kubernetes-helm.storage.googleapis.com/helm-v2.5.1-linux-amd64.tar.gz
$ tar -xvf helm-v2.5.1-linux-amd64.tar.gz
$ sudo mv linux-amd64/helm /usr/bin/

$ helm init
$ helm repo update

Nainstalujeme Draft

Výborně - Kubernetes cluster i Helm máme připraven, pustíme se do instalace Draft. Nejdřív nainstalujeme vstupní webovou proxy. Jejím smyslem je automaticky registrovat URL pro naše aplikace, která zprovozníme Draftem.

$ helm install stable/traefik --name ingress

Chvilku počkejte. Díky integrace Kubernetes s Azure dojde k deploymentu service a její registraci s externím load balancerem (Azure Load Balancer). Díky tomu dostane naše vstupní proxy externí IP adresu (v méme případě veřejnou, ale může to být i adresa z VNETu), což je přesně to, co potřebujeme.

$ kubectl get service ingress-traefik

NAME       CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP   PORT(S)           AGE
ingress-traefik  10.0.249.155  52.174.245.148  80:31846/TCP,443:31144/TCP  3m

Co potřebujeme dál je pro vývoj získat doménové jméno a založit wildcardový záznam ve vašem DNS serveru. Například zaregistrovat *.draft.mojedomena.cz, což způsobí, že když uživatel zadá mojeaplikace.draft.mojedomena.cz dostane se na externí IP clusteru. Odtamtud to půjde do našeho ingress-traefik, tedy webového proxy. Ta už bude vědět, jaké aplikace Draft rozchodil a pošle nás na příslušný kontejner. Já mám svou doménu hostovanou v Azure DNS, takže použiji CLI pro nastavení příslušného A záznamu.

$ az network dns record-set a add-record -n *.draft -a 52.174.245.148 -g shared-services -z azure.tomaskubica.cz

Stáhneme si Draft.

$ wget https://github.com/Azure/draft/releases/download/v0.5.1/draft-v0.5.1-linux-amd64.tar.gz
$ tar -xvf draft-v0.5.1-linux-amd64.tar.gz
$ sudo mv linux-amd64/draft /usr/bin/

Teď provedeme inicializaci Draftu. V průběhu tohoto procesu dostaneme několik otázek. Zejména půjde login do repozitáře Docker obrazů (to namíříme na Azure Container Repository) a také informace o doménovém jménu pro Draft, které jsme si připravili.

$ draft init

Creating /home/tomas/.draft
Creating /home/tomas/.draft/plugins
Creating /home/tomas/.draft/packs
Creating pack node...
Creating pack python...
Creating pack php...
Creating pack ruby...
Creating pack dotnetcore...
Creating pack golang...
Creating pack gradle...
Creating pack maven...
$DRAFT_HOME has been configured at /home/tomas/.draft.

In order to install Draft, we need a bit more information...

1. Enter your Docker registry URL (e.g. docker.io, quay.io, myregistry.azurecr.io): mujkuberegistr.azurecr.io
2. Enter your username: mujkuberegistr
3. Enter your password:
4. Enter your org where Draft will push images [mujkuberegistr]:
5. Enter your top-level domain for ingress (e.g. draft.example.com): draft.azure.tomaskubica.cz
Draft has been installed into your Kubernetes Cluster.
Happy Sailing!

Pro vývojáře: spusť můj kód v cloudu

Teď už se dostáváme k vývojáři, který až dosud vůbec nemusel sledovat. To všechno byla infrastrukturní příprava. Pojďme si stáhnout primitivní Node.js aplikaci.

$ mkdir nodeapp
$ cd nodeapp/
$ wget https://github.com/Azure/draft/raw/master/examples/nodejs/index.js
$ wget https://github.com/Azure/draft/raw/master/examples/nodejs/package.json

V souboru index.js je aplikace samotná a v package.json má (klasicky pro Node) popsané dependencies. Abychom takovou aplikaci spustili musíme mít rozchozený node, stáhnout dependencies a aplikaci odstartovat. Teď k tomu přidejte nutnost naplnit kontejner tak, aby se tohle všechno stalo a fungovalo to. Nic z toho aleřešit nemusíte!

Vytvořme si Draft. Dojde k automatické detekci jazyka. To je důležité, protože draft mu musí rozumět, aby dokázal zajistit správné prostředí, instalaci dependencies a spuštění aplikace. K tomu používá build packy, které jsou velmi podobné těm v Heroku nebo Cloud Foundry.

$ draft create -a appka
--> Node.js app detected
--> Ready to sail

Celé připravení kontejneru, instalace dependencies, nakopírování aplikace, spuštění, odeslání kontejneru do Kubernetes clusteru, zajištění URL a směrování provozu na vaši aplikaci bude teď v režii Draftu.

$ draft up
--> Building Dockerfile
Step 1/4 : FROM node:6-onbuild
6-onbuild: Pulling from library/node
ad74af05f5a2: Pulling fs layer
...
Step 1/1 : ARG NODE_ENV
 ---> Running in d4dc6729f376
Step 1/1 : ENV NODE_ENV $NODE_ENV
 ---> Running in 147f7208efa6
Step 1/1 : COPY package.json /usr/src/app/
Step 1/1 : RUN npm install && npm cache clean --force
 ---> Running in 5d021411a264
npm info it worked if it ends with ok
npm info using npm@3.10.10
npm info using node@v6.11.2
npm info lifecycle example-nodejs@0.0.0~preinstall: example-nodejs@0.0.0
npm info linkStuff example-nodejs@0.0.0
npm info lifecycle example-nodejs@0.0.0~install: example-nodejs@0.0.0
npm info lifecycle example-nodejs@0.0.0~postinstall: example-nodejs@0.0.0
npm info lifecycle example-nodejs@0.0.0~prepublish: example-nodejs@0.0.0
npm WARN example-nodejs@0.0.0 No description
npm WARN example-nodejs@0.0.0 No repository field.
npm WARN example-nodejs@0.0.0 No license field.
npm info ok
npm info it worked if it ends with ok
npm info using npm@3.10.10
npm info using node@v6.11.2
npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
npm info ok
Step 1/1 : COPY . /usr/src/app
 ---> 7b2881523f91
Step 2/4 : EXPOSE 8080
 ---> Running in 6d56246ca0fe
 ---> 1d9d5f73853f
Step 3/4 : RUN npm install
 ---> Running in ebc3dd18e043
npm info it worked if it ends with ok
npm info using npm@3.10.10
npm info using node@v6.11.2
npm info lifecycle example-nodejs@0.0.0~preinstall: example-nodejs@0.0.0
npm info linkStuff example-nodejs@0.0.0
npm info lifecycle example-nodejs@0.0.0~install: example-nodejs@0.0.0
npm info lifecycle example-nodejs@0.0.0~postinstall: example-nodejs@0.0.0
npm info lifecycle example-nodejs@0.0.0~prepublish: example-nodejs@0.0.0
npm WARN example-nodejs@0.0.0 No description
npm WARN example-nodejs@0.0.0 No repository field.
npm WARN example-nodejs@0.0.0 No license field.
npm info ok
 ---> 992aeaa0624e
Step 4/4 : CMD npm start
 ---> Running in 0829fe41aa72
 ---> 63bca1a4c8c6
Successfully built 63bca1a4c8c6
Successfully tagged mujkuberegistr.azurecr.io/mujkuberegistr/appka:a8ad0a6bbada49d3d48ef49d7d8bc142a61f8764
--> Pushing mujkuberegistr.azurecr.io/mujkuberegistr/appka:a8ad0a6bbada49d3d48ef49d7d8bc142a61f8764
The push refers to a repository [mujkuberegistr.azurecr.io/mujkuberegistr/appka]
e1c73df9e261: Preparing
...
--> Deploying to Kubernetes
  Release "appka" does not exist. Installing it now.
--> Status: DEPLOYED
--> Notes:

 http://appka.draft.azure.tomaskubica.cz to access your application

Watching local files for changes...

Draft nejprve podle detekovaného programovacího jazyka stáhne základní kontejner s frameworkem. Do něj nakopíruje váš kód i package.json. Zajistí instalaci potřebných dependencies. Při těchto krocích vytváří nové vrstvy Docker obrazu. Výsledkem je hotový Docker image s vaší aplikací a vším co potřebuje ke svému běhu. V další fázi tedy Draft pošle tento kontejner do Kubernetes. To udělá s využitím Helm package manageru, takže se zajistí vytvoření potřebných deploymentů, balancování, URL a podobné věci. Na závěr nám píše kde svou aplikaci najdeme. Hotovo - aplikace běží na nové URL a můžeme si ji vyzkoušet v jiném okně nebo prohlížeči.

$ curl http://appka.draft.azure.tomaskubica.cz
Hello World, I'm Node.js!

Kromě toho Draft čeká na změny zdrojových souborů. Stačí tedy v jiném okně zdroják upravit a Draft automaticky vytvoří nový kontejner image a tím ten běžící v Kubernetes nahradí.

Watching local files for changes...
--> Building Dockerfile
Step 1/4 : FROM node:6-onbuild
# Executing 5 build triggers...
Step 1/1 : ARG NODE_ENV
 ---> Using cache
Step 1/1 : ENV NODE_ENV $NODE_ENV
 ---> Using cache
Step 1/1 : COPY package.json /usr/src/app/
 ---> Using cache
Step 1/1 : RUN npm install && npm cache clean --force
 ---> Using cache
Step 1/1 : COPY . /usr/src/app
 ---> cf369fccbd20
Step 2/4 : EXPOSE 8080
 ---> Running in 477140e5fee0
 ---> 6d0a4f69943a
Step 3/4 : RUN npm install
 ---> Running in f426a7b729b9
npm info it worked if it ends with ok
npm info using npm@3.10.10
...
Step 4/4 : CMD npm start
 ---> Running in 07d2c4dbb66d
 ---> 43d9456e4730
Successfully built 43d9456e4730
Successfully tagged mujkuberegistr.azurecr.io/mujkuberegistr/appka:ebc9899d7d3a918168a91d05020219772004407e
--> Pushing mujkuberegistr.azurecr.io/mujkuberegistr/appka:ebc9899d7d3a918168a91d05020219772004407e
The push refers to a repository [mujkuberegistr.azurecr.io/mujkuberegistr/appka]
1fee5dfe7070: Preparing
...
--> Deploying to Kubernetes
--> Status: DEPLOYED
--> Notes:

 http://appka.draft.azure.tomaskubica.cz to access your application

Watching local files for changes...

Velmi rychle tak vidím výsledky změny svého kódu.

~$ curl http://appka.draft.azure.tomaskubica.cz
Hello World, zmena je zivot!

Pod kapotou je, jak jsme říkali, použit Helm pro samotný deployment a řízení verzí aplikace.

$ helm list
NAME  REVISION    UPDATED             STATUS     CHART      NAMESPACE
appka  2        Sat Aug 12 18:43:31 2017    DEPLOYED    appka-0.1.0   default
draft  1        Sat Aug 12 18:25:56 2017    DEPLOYED    draftd-v0.5.1  kube-system
ingress 1        Fri Aug 11 18:57:06 2017    DEPLOYED    traefik-1.10.0 default


$ helm status appka
LAST DEPLOYED: Sat Aug 12 18:43:31 2017
NAMESPACE: default
STATUS: DEPLOYED

RESOURCES:
==> v1/Service
NAME     CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S)  AGE
appka-appka 10.0.51.80 <none>    8080/TCP 8m

==> v1beta1/Deployment
NAME     DESIRED CURRENT UP-TO-DATE AVAILABLE AGE
appka-appka 2    2    2      2     8m

==> v1beta1/Ingress
NAME     HOSTS               ADDRESS PORTS AGE
appka-appka appka.draft.azure.tomaskubica.cz 80    8m


NOTES:

 http://appka.draft.azure.tomaskubica.cz to access your application

A to je všechno. Jednoduché, účinné.

Použití Docker kontejnerů a Kubernetes v Azure přináší obrovské výhody z hlediska provozování a testování aplikací, ale nabízí i příjemné vlastnosti přímo pro vývojáře. Proč se ale mají učit takové složitosti? Draft umožní vývojářům jednoduše z adresáře se svým kódem říct "draft up" a za malou chviličku na nové URL vidět svůj kód běžet. Nemusí chápat co se pod tím vším vlastně všechno stalo. 

Draft je řešení pro vývojáře, který si chce vyzkoušet svůj kód v běhu konzistentním způsobem v cloudu. Jakmile je spokojen, provede Commit. Tím by měl vyvolat spuštění nějaké CI/CD pipeline a i v té může hrát Azure a Kubernetes obrovskou roli ... ale o tom někdy příště.Nový Cold tier Azure Blob storage - kolik stojí premium, hot, cool, cold, archive Kubernetes
AKS má v preview spravované Istio - jak to souvisí s Open Service Mesh, proč to nebylo dřív, proč se ani tak netřeba plašit, ale proč je ambient mesh super? Kubernetes
Multi-tenant AKS - proč ano, proč ne a co udělat pro to, aby společné WC na chodbě tolik nevadilo Kubernetes
Azure, Kubernetes, FinOps a strategie účtování nákladů Kubernetes
Máte rádi Prometheus a Grafana pro váš Kubernetes? Jak na to všechno v plně managed formě v Azure? Kubernetes