Nativní Azure Monitor a Microsoft Sentinel nově umí levnější logy a zabudovanou levnější archivaci - praxe (část 2)

V minulém díle jsem zkoumal nové vlastnosti Log Analytics pro Azure Monitor a Microsoft Sentinel, které mohou výrazně prolevnit celé řešení - basic logs, archive tier, search jobs a restore. Dnes si to vyzkoušíme prakticky.

V následujících textech budu pro některé operace používat přímo API. GUI pro nastavování archivací a search joby existuje v preview v rámci Sentinelu a nevím jak to bude ve finální podobě - API ale předpokládám zůstane, takže se na něj zaměřím.

Jedna z tabulek, která mě hodně zajímá, jsou logy z kontejnerů. Těch totiž může být hodně a nativní monitoring AKS tak mohou prodražovat, přitom nad nimi typicky nepotřebuji dělat nějaké složité analytické operace (na rozdíl třeba od bezpečnostních logů). Vytvořím tedy Azure Kubernetes Service s Azure Monitor a spustím kontejner, který mi bude generovat logy.

# Create resource group
az group create -n logs -l westeurope

# Create Log Analytics workspace
export workspaceName=tomaslogs$RANDOM
az monitor log-analytics workspace create -g logs -n $workspaceName

# Create AKS
export workspaceId=$(az monitor log-analytics workspace show -g logs -n $workspaceName --query id -o tsv)
az aks create -g logs -n logsaks -l westeurope -c1 -x -s Standard_B2s \
  -a monitoring --workspace-resource-id $workspaceId
az aks get-credentials -g logs -n logsaks --admin --overwrite-existing

# Start log generating app
cat <<EOF | kubectl apply -f -
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: loggen
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: loggen
 template:
  metadata:
   labels:
    app: loggen
  spec:
   containers:
   - name: loggen
    image: ubuntu
    command:
     - "/bin/bash"
    args:
     - "-c"
     - "while true; do echo type\$(expr \$RANDOM % 5): ip=1.1.1.\$(expr \$RANDOM % 254) port=\$(expr \$RANDOM % 65554); sleep 2; done"
EOF

Dalším krokem teď bude tabulku ContainerLog přepnout z výchozího analytického tieru do režimu basic. Ten má v ceně retenci 8 dní a to je pro mě málo, nicméně prodloužit ji, na rozdíl od analytického tieru, nemůžu. Nicméně můžu použít archivní tier. To udělám tak, že nastavím parametr totalRetentionInDays a vše nad 8 dní bude v archivu.

# Configure ContainerLogs table as Basic and enable archive for 180 days
export url="https://management.azure.com$workspaceId/tables/ContainerLog?api-version=2021-12-01-preview"
az rest --method patch --url $url --headers "Content-Type=application/json" \
  -b '{
      "properties": {
        "plan": "Basic",
        "totalRetentionInDays": 180
      }
    }'

V basic jsem schopen efektivně vyhledávat. Zkusím například query, které nejprve přidá nový nové sloupečky, které vzniknou regex parsováním logu, následně podle těchto ad-hoc vytvořených sloupečků budu filtrovat na množinu typů a porty menší než 1024. Na závěr odejmu z výstupu sloupce, které mě nezajímají.

ContainerLog 
| extend type = extract(@"^(.*?):", 1, LogEntry),
 ip = extract(@"ip=(.*?)\s", 1, LogEntry),
 port = extract(@"port=(.*?)$", 1, LogEntry)
| where type in ( "type1", "type3")
| where toint(port) < 1024
| project-away _ResourceId, LogEntry, LogEntrySource, _SubscriptionId

Nicméně pokud se pokusím o něco analytického, nebude to možné. Například zkusím jednoduše sumarizovat počet událostí za jednotlivé ip.

ContainerLog 
| extend type = extract(@"^(.*?):", 1, LogEntry),
 ip = extract(@"ip=(.*?)\s", 1, LogEntry),
 port = extract(@"port=(.*?)$", 1, LogEntry)
| where type in ( "type1", "type3")
| where toint(port) < 1024
| project-away _ResourceId, LogEntry, LogEntrySource, _SubscriptionId
| summarize count() by ip

Protože v basic (a také v archivu) platím za to, jak velký objem dat musí engine projít, bude zajímavé o dotazu získat nějakou statistiku. V rámci API si stačí statistické informace vyžádat při zadávání dotazu.

# When quering we can requests stats to understand volume of scanned data
export workspaceCustomer=$(az monitor log-analytics workspace show -g logs -n $workspaceName --query customerId -o tsv)

az rest -u "https://api.loganalytics.io/v1/workspaces/$workspaceCustomer/search?timespan=P1D" \
  --headers "Content-Type=application/json" \
  --headers "Prefer=include-statistics=true" \
  --method post \
  --body '{"query":"ContainerLog"}' \
  | jq .statistics

Tohle je výstup.

{
 "query": {
  "datasetStatistics": [
   {
    "tableRowCount": 43087,
    "tableSize": 14598614
   }
  ],
  "executionTime": 0.5937856,
  "inputDatasetStatistics": {
   "extents": {
    "scanned": 1,
    "scannedMaxDatetime": "2022-02-26T12:41:19.2909747Z",
    "scannedMinDatetime": "2022-02-25T11:03:02.2175447Z",
    "total": 1
   },
   "rows": {
    "scanned": 36656,
    "total": 36656
   },
   "rowstores": {
    "scannedRows": 12323,
    "scannedValuesSize": 4308574
   },
   "shards": {
    "queriesGeneric": 1,
    "queriesSpecialized": 0
   }
  },
  "resourceUsage": {
   "cache": {
    "disk": {
     "hits": 0,
     "misses": 0,
     "total": 0
    },
    "memory": {
     "hits": 0,
     "misses": 0,
     "total": 0
    },
    "shards": {
     "bypassbytes": 0,
     "cold": {
      "hitbytes": 0,
      "missbytes": 0,
      "retrievebytes": 0
     },
     "hot": {
      "hitbytes": 682106,
      "missbytes": 0,
      "retrievebytes": 0
     }
    }
   },
   "cpu": {
    "kernel": "00:00:00",
    "totalCpu": "00:00:00.0468750",
    "user": "00:00:00.0468750"
   },
   "memory": {
    "peakPerNode": 104100080
   },
   "network": {
    "crossClusterTotalBytes": 0,
    "interClusterTotalBytes": 34897588
   }
  }
 }
}

Přímé volání query, kdy dostáváme velmi rychle výsledek, je možné v basic a analytickém tier, ale archiv funguje jinak. Ten bude procházet studená data, která jsou uložena levněji (= pomaleji) a bude obcházet větší množství nodů a odpověď skládat. To co trvalo vteřiny, může teď trvat třeba minuty.

Dejme tedy tomu, že si připravím query na rozparsování zprávy na nové sloupce a v jednom z nich hledám “type2”.

ContainerLog 
| extend type = extract(@"^(.*?):", 1, LogEntry),
 ip = extract(@"ip=(.*?)\s", 1, LogEntry),
 port = extract(@"port=(.*?)$", 1, LogEntry)
| where type == "type2"
| project-away _ResourceId, LogEntry, LogEntrySource, _SubscriptionId

Jak to funguje? Search job poběží na pozadí a výsledky bude ukládat do nové analytické tabulky, která musí mít příponu _SRCH. Použije se API na založení tabulky, které nově podporuje vlastnost searchResults, ve kterém jsem specifikoval výše uvedené query, potom limit (může být vhodná ochrana před nějakou chybou v zadání, protože nechci, aby výsledná tabulka, u které platím za ingesting, měla třeba 1 TB, to by stálo moc peněz) a časové okno hledání.

# Search job - parse and query type2 logs

export resultTable=type2logs
export url="https://management.azure.com$workspaceId/tables/${resultTable}_SRCH?api-version=2021-12-01-preview"
az rest --method put --url $url --headers "Content-Type=application/json" \
  -b '{
      "properties": { 
        "searchResults": {
            "query": "ContainerLog \r\n| extend type = extract(@\"^(.*?):\", 1, LogEntry),\r\n ip = extract(@\"ip=(.*?)\\s\", 1, LogEntry),\r\n port = extract(@\"port=(.*?)$\", 1, LogEntry)\r\n| where type == \"type2\"\r\n| project-away _ResourceId, LogEntry, LogEntrySource, _SubscriptionId",
            "limit": 10000,
            "startSearchTime": "2022-02-21T00:00:00Z",
            "endSearchTime": "2022-02-26T00:00:00Z"
          }
      }
    }'

Job běží na pozadí, což si můžu zkontrolovat GETem na stejnou URL

# Get job status
az rest --method get --url $url --headers "Content-Type=application/json"
{
 "id": "/subscriptions/a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45/resourcegroups/logs/providers/Microsoft.OperationalInsights/workspaces/tomaslogs7613/tables/type2logs_SRCH",   
 "name": "type2logs_SRCH",
 "properties": {
  "archiveRetentionInDays": 0,
  "createdBy": "7424fb4c-5e9f-45cd-9f7d-453d45655e75",
  "lastPlanModifiedDate": "2022-02-26T14:24:18.747Z",
  "plan": "Analytics",
  "provisioningState": "Updating",
  "retentionInDays": 30,
  "totalRetentionInDays": 30
 },
 "systemData": {
  "createdBy": "7424fb4c-5e9f-45cd-9f7d-453d45655e75"
 }
}

Vidím, že analytická tabulka s výsledky se právě vytváří. Po nějaké době GET zopakuji a už vidím strukturu tabulky, z kterého query vzešla a tak podobně.

{
 "id": "/subscriptions/a0f4a733-4fce-4d49-b8a8-d30541fc1b45/resourcegroups/logs/providers/Microsoft.OperationalInsights/workspaces/tomaslogs7613/tables/type2logs_SRCH",   
 "name": "type2logs_SRCH",
 "properties": {
  "archiveRetentionInDays": 0,
  "createdBy": "7424fb4c-5e9f-45cd-9f7d-453d45655e75",
  "lastPlanModifiedDate": "2022-02-26T14:24:18.747Z",
  "plan": "Analytics",
  "provisioningState": "InProgress",
  "resultStatistics": {
   "ingestedRecords": 0,
   "progress": 0.0,
   "scannedGb": 0.0
  },
  "retentionInDays": 30,
  "schema": {
   "columns": [
    {
     "isDefaultDisplay": false,
     "isHidden": false,
     "name": "SourceSystem",
     "type": "string"
    },
    {
     "isDefaultDisplay": false,
     "isHidden": false,
     "name": "TimeGenerated",
     "type": "datetime"
    },
    {
     "isDefaultDisplay": false,
     "isHidden": false,
     "name": "Computer",
     "type": "string"
    },
    {
     "isDefaultDisplay": false,
     "isHidden": false,
     "name": "TimeOfCommand",
     "type": "datetime"
    },
    {
     "isDefaultDisplay": false,
     "isHidden": false,
     "name": "ContainerID",
     "type": "string"
    },
    {
     "isDefaultDisplay": false,
     "isHidden": false,
     "name": "Image",
     "type": "string"
    },
    {
     "isDefaultDisplay": false,
     "isHidden": false,
     "name": "ImageTag",
     "type": "string"
    },
    {
     "isDefaultDisplay": false,
     "isHidden": false,
     "name": "Repository",
     "type": "string"
    },
    {
     "isDefaultDisplay": false,
     "isHidden": false,
     "name": "Name",
     "type": "string"
    },
    {
     "isDefaultDisplay": false,
     "isHidden": false,
     "name": "Id",
     "type": "string"
    },
    {
     "isDefaultDisplay": false,
     "isHidden": false,
     "name": "ip",
     "type": "string"
    },
    {
     "isDefaultDisplay": false,
     "isHidden": false,
     "name": "port",
     "type": "string"
    },
    {
     "isDefaultDisplay": false,
     "isHidden": false,
     "name": "_OriginalType",
     "type": "string"
    },
    {
     "isDefaultDisplay": false,
     "isHidden": false,
     "name": "_OriginalItemId",
     "type": "string"
    },
    {
     "isDefaultDisplay": false,
     "isHidden": false,
     "name": "_OriginalTimeGenerated",
     "type": "datetime"
    }
   ],
   "name": "type2logs_SRCH",
   "searchResults": {
    "azureAsyncOperationId": "557f8f12-23e2-486c-9861-adf82274d850",
    "description": "This table was created using a Search Job with the following query: 'ContainerLog \r\n| extend type = extract(@\"^(.*?):\", 1, LogEntry),\r\n ip = extract(@\"ip=(.*?)\\s\", 1, LogEntry),\r\n port = extract(@\"port=(.*?)$\", 1, LogEntry)\r\n| where type == \"type2\"\r\n| project-away _ResourceId, LogEntry, LogEntrySource, _SubscriptionId'.",
    "endSearchTime": "2022-02-26T00:00:00Z",
    "limit": 10000,
    "query": "ContainerLog \r\n| extend type = extract(@\"^(.*?):\", 1, LogEntry),\r\n ip = extract(@\"ip=(.*?)\\s\", 1, LogEntry),\r\n port = extract(@\"port=(.*?)$\", 1, LogEntry)\r\n| where type == \"type2\"\r\n| project-away _ResourceId, LogEntry, LogEntrySource, _SubscriptionId",
    "sourceTable": "ContainerLog",
    "startSearchTime": "2022-02-21T00:00:00Z"
   },
   "solutions": [
    "LogManagement"
   ],
   "standardColumns": [
    {
     "isDefaultDisplay": false,
     "isHidden": false,
     "name": "TenantId",
     "type": "guid"
    }
   ],
   "tableSubType": "DataCollectionRuleBased",
   "tableType": "SearchResults"
  },
  "totalRetentionInDays": 30
 },
 "systemData": {
  "createdBy": "7424fb4c-5e9f-45cd-9f7d-453d45655e75"
 }
}

Pokud bych něco takového chtěl dělat graficky z portálu, takhle vypadá UI v Microsoft Sentinel.

Pěkně je, že výsledky našeho hledání v archivu jsou teď v analytické tabulce, takže nad nimi můžeme pokračovat dál s analytikou - například sumarizaci podle IP.

type2logs_SRCH
| extend TimeGenerated = _OriginalTimeGenerated
| project-away _OriginalTimeGenerated
| summarize count() by ip

Místo search jobu můžeme také přistoupit k zavlažení archivních logů. Jak jsem minule popisoval, funguje to tak, že se data na nějakou dobu přesunou do analytického tieru a můžete se pak v nich prohrabávat naplno. Platíte podle objemu zavlažených dat a to za každý načatý den, kdy je chcete držet v analytice. Všimněte si, že v následujícím API volání nemůžeme specifikovat query, jen časové okno (minimum jsou dva dny). Pokud tedy hledám něco dost specifického, co mi z tabulky vrátí méně jak 4% dat, je výhodnější dát search job a zaplatit ingesting. Pokud ale nevím přesně co hledám a budu dat vracet významnější procento, bude výhodnější je zavlažit. V API stačí opět vytvořit novou tabulku tentokrát s příponou _RST a v properties specifikovat resourceLogs s časovým oknem a zdrojovou tabulkou.

# Restore archive logs to analytics tier
export url="https://management.azure.com$workspaceId/tables/ContainerLog_RST?api-version=2021-12-01-preview"
az rest --method put --url $url --headers "Content-Type=application/json" \
  -b '{
      "properties": {
        "restoredLogs": {
          "startRestoreTime": "2022-01-21T00:00:00Z",
          "endRestoreTime": "2022-01-25T00:00:00Z",
          "sourceTable": "ContainerLog"
        }
      }
    }'

Takhle to vypadá v UI Sentinelu.

Na závěr - basic logs neumožňují joiny a jiné složité operace a to ovlivnilo UI Container Insights v Azure Monitor, které joinuje ContainerLogs s několika dalšími tabulkami s inventářem (jak se jmenoval Pod a tak).

Možná právě proto je v private preview obohacování dat přímo na agentovi, takže v tabulce najdete i informaci o Podu nebo namespace. Znamená to samozřejmě, že takový denormalizovaný přístup generuje větší objem dat, ale na druhou stranu pak nepotřebujete složité join operace a search zvládnete v basic nebo archive tieru v pohodě. Aktuálně už je dokumentace datové struktury tabulky ContainerLogV2 - nicméně vyzkoušet zatím nelze, snad to bude brzy hotové.

Tolik tedy zatím k využití nových basic a archiv logů v praxi a metodám prohledávání nebo zavlažování archivních logů. Jsem zvědavý hlavně jak se bude rozvíjet podpora v jednotlivých řešeních typu různých Insights v Azure Monitor, protože UI v Microsoft Sentinel už teď vypadá myslím velmi dobře. Zkuste si to!Nový Cold tier Azure Blob storage - kolik stojí premium, hot, cool, cold, archive Kubernetes
Cloud-native Palo Alto firewall jako služba pro Azure Virtual WAN Security
AKS má v preview spravované Istio - jak to souvisí s Open Service Mesh, proč to nebylo dřív, proč se ani tak netřeba plašit, ale proč je ambient mesh super? Kubernetes
Multi-tenant AKS - proč ano, proč ne a co udělat pro to, aby společné WC na chodbě tolik nevadilo Kubernetes
Azure, Kubernetes, FinOps a strategie účtování nákladů Kubernetes Monitoring