Federace tokenů GitHub Actions s Azure Active Directory pro přístup z vaší CI/CD do Azure bez hesel

V článku Federace vnitřních Kubernetes identit s Azure Active Directory pro přístup k cloudovým službám bez hesel jsem ukazoval, jak lze využít federaci workload identit AAD v kombinaci s Kubernetes. Díky možnosti doručit kontejneru token Kubernetes identity a ten si směnit v AAD za token například pro Azure Key Vault nebo Azure SQL jsme vyřešili bezpečný přístup bez předávání hesel či certifikátů. Něco hodně podobného by se nám hodilo v CI/CD pipeline s GitHub Actions. Jak na to?

Workload identity federation v Azure Active Directory a GitHub Actions

Z vaší CI/CD pipeline v GitHub Actions často potřebujete přihlášení do Azure Active Directory, například protože:

 • Nasazujete zdroje (Infrastructure as Code) v Azure
 • Nasazujete přes Helm/Kustomize do Kubernetes s AAD loginem
 • Upgradujete schéma databáze v Azure SQL s AAD loginem
 • Potřebujete přistoupit k trezoru na klíče, hesla či certifikáty v Azure Key Vault

To typicky uděláte tak, že vytvoříte účet Service Principal (zvláštní případ App Registration) a k ní bude nějaké heslo nebo certifikát, které použijete v GitHub Actions. Nicméně tím pádem musíte heslo v GitHubu držet a předávat do workerů a navíc toto má typicky relativně dlouhou platnost. Snad vás politiky donutily taková hesla minimálně jednou ročně měnit, lépe každé 3 měsíce, ale i to je dost dlouhá doba na jejich zneužití. Použití hesla nebo certifikátu tedy není ideální.

Druhou možností je využít v Azure koncept Managed Identity. To je samozřejmě skvělé - Azure vám bezpečným způsobem poskytne token, kód (Action) si ho snadno vyzvedne, žádných hesel netřeba, vše velmi bezpečné. Ale jedna potíž tu je - tohle samozřejmě funguje jen pro skutečně vaše zdroje ve smyslu infrastruktury - vaše VM nebo váš kontejner. Bezpečnostně je to sice výborné, ale musíte použít self-hosted agenty a s tím jsou spojené procesní náklady a praktické překážky. Využít agentů “as a service” je zkrátka daleko jednodušší (a levnější), ale ti pak nejsou ve vaší subskripci a nemůžou tak použít Managed Identity.

Novou třetí cestou je použití identity federation. GitHub funguje jako identitní provider a je schopen pro vaše repo/branch vystavit token a ten bezpečně předat agentovi. V AAD vytvoříme účet Service Principal, ale k němu se nebudeme prokazovat ani heslem, ani certifikátem, ale federovaným tokenem. Vytvoříme vztah důvěry - tento Service Principal věří tokenu vystavenému pro konkrétní GitHub repo/branch a GitHub Action si pak může svůj GitHub token vyměnit za AAD token a přihlásit se třeba do Azure.

Výborná věc - pojďme si vyzkoušet.

Nastavíme a vyzkoušíme federaci GitHub Action s AAD pro přístup k Azure

Dnešní postup najdete také na mém GitHubu a Action využívající tohoto postupu tady.

Vytvoříme si účet Service Principal v AAD.

az ad sp create-for-rbac --name tomas1aad

Dál si vytvoříme resource group a tomuto účtu do ní dáme práva. Do tohoto místa budeme chtít přistupovat z GitHub Actions.

az group create -n githubdemo -l westeurope
az role assignment create --role "Contributor" \
 --assignee-object-id $(az ad sp list --display-name tomas1aad --query [0].objectId -o tsv) \
 -g githubdemo

Teď si nastavíme identitu mého GitHub repozitáře jako možný způsob ověření našeho Service Principal. Všimněte si hlavně políčka subject, kde je uvedeno konkrétně moje repo a main branch.

export repo="tkubica12/aad-workload-identity-demo"
# export environment="azurecloud"
export APPLICATION_CLIENT_ID="$(az ad sp list --display-name tomas1aad --query '[0].appId' -otsv)"
export APPLICATION_OBJECT_ID="$(az ad app show --id ${APPLICATION_CLIENT_ID} --query objectId -otsv)"
cat <<EOF > body.json
{
 "name": "github-federated-credential",
 "issuer": "https://token.actions.githubusercontent.com",
 "subject": "repo:$repo:ref:refs/heads/main",
 "description": "GitHub federated credential",
 "audiences": [
  "api://AzureADTokenExchange"
 ]
}
EOF

az rest --method POST --uri "https://graph.microsoft.com/beta/applications/${APPLICATION_OBJECT_ID}/federatedIdentityCredentials" --body @body.json
rm body.json

Podívejme se teď na mojí GitHub Action.

name: federatedIdentityDemo

on:
 workflow_dispatch:

jobs:
 demo:
  runs-on: ubuntu-latest
  permissions:
   id-token: write
  steps:
   - name: Azure Login
    uses: Azure/login@v1.4.3
    with:
     client-id: 3209dc01-519c-4705-8b68-e1acbfb7f2f8
     tenant-id: cac7b9c4-b5d4-4966-b6e4-39bef0bebb46
     subscription-id: 4fd63c38-a6be-4fb1-ac9e-ab1781af69ad
     
   - name: Test
    run: az group list -o table

Všimněte si akce Azure Login. Není tam žádné heslo ani certifikát! Tato akce tak pozná, že se má pokusit použít federovanou identitu. A to je všechno - vše potřebné pro mě udělala, můžu přistoupit do Azure. Samozřejmě pokud byste potřebovali přistoupit do něčeho jiného, než Azure managementu (například do Key Vault nebo SQL a tak podobně), nebude problém to zařídit, ale musíte si výměnu tokenů ošetřit sami.

Používáte GitHub Actions ve spojení s Azure? Tato nová funkce je skvělá - hned jak na ní nebude nálepka “preview”, což v době psaní článku ještě je, doporučuji všude používat.Cloud-native Palo Alto firewall jako služba pro Azure Virtual WAN Security
Federované workload identity v AKS - preview bezpečného řešení pro autentizaci služeb bez hesel Security
Jak na Terraform pro Azure služby, které jsou zatím jen v Preview Automatizace
Azure Firewall Basic - levnější bráška pro malá prostředí nebo distribuované IT Security
GitHub Codespaces - vývojářské prostředí od stroje po knihovny a kompilátor, které naběhne za 15 vteřin GitHub