Kubernetes prakticky: stavové služby s disky a CSI driverem pro Azure

Před dvěma lety jsem psal o stavových aplikacích a storage v Kubernetes a je na čase se podívat co je nového a jít do větší hloubky. Než se tak ale stane: snažte se veškerý stav externalizovat do cloudové služby a storage v Kubernetes pro něj nepoužívat. Stavové věci v libovolném distribuovaném systému jsou velmi náročné a je lepší je přenechat někomu jinému - cloudovému poskytovateli. Proč?

 • Jsou to data. Nemůžete je jen tak zahodit a začít znova jako u aplikačních instancí.
 • V cloudu je triviální usídlit se ve vícero datových centrech aplikačně (zóna dostupnosti), ale disky jsou jen v jedné.
 • Infrastruktura (např. disk) sice data ukládá redundantně, ale navenek je to stále jeden objekt. Redundance je tedy OK (resp. uvnitř zóny dostupnosti viz předchozí bod), ale pokud vám vypadne aplikační část (Pod/Node), musí se disk přepojit jinam a to trvá docela dlouho. Pro vysokou dostupnost tedy stejně skončíte u replikace v software (AlwaysOn na SQL apod.). Druhým důvodem pro něco takového je možné poškození dat při nekorektním ukončení kódu.
 • A co DR do jiného regionu? Aktivní asynchronní replika je OK, ale drahá, možná pro vaše RTO/RPO požadavky stačí obnova. Jakákoli asynchronní činnost bez porozumění datové struktuře (tedy dělaná “netransakčně” z pohledu databáze) vám nezajistí konzistenci, takže stejně budete řešit nějaký databázový export a obnovu místo přesouvání disků (ty už nemusí být dostupné, když budova hoří nebo mohou poškozená data).

Ve finále služba v Azure bude spolehlivější, robustnější, bude mít větší dostupnost, dostanete SLA na službu jako celek, support a dost možná to v celkových nákladech bude o dost levnější. Můžete mít různé formy databází (SQL, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, MongoDB API, Cassandra API, …), analytických platforem (Synapse, Databricks), frontování/zprávy/události (Event Hub, Service Bus, Event Grid), soubory (Azure Storage), API Management, stavové workflow s Logic App a hromadu dalších komponent.

Ale dobře - jsou situace, kdy storage potřebujete, chápu. Dnes se zaměřím na Azure Disk a příště na Azure Files. Oboje vnímám jako cílené na odlišné situace (zhruba řečeno):

 • Disky jsou skutečné stavové systémy jako jsou databáze, nabízí maximální výkon, dobrou cenu, ale ideálně byste měli přidat replikaci v software.
 • Soubory jsou perfektní pro sdílení obsahu, zpracování dat nebo ukládání jednoduchých objektů.

Nové CSI drivery vs. tradiční storage implementace

Jako skoro každý open source projekt má Kubernetes v historii vytrhávání střev do samostatných projektíků. Kubernetes je od začátku modulární distribuovaný systém, ale ovládání storage (implementace objektů Persistent Volume a Persistent Volume Claim viz můj dřívější článek) bylo součást core Kubernetes kódu. Jakákoli změna, třeba oprava chyby, znamenala dotlačit to do celého Kubernetes a to vzhledem k velikosti komunity a složitosti testování rozhodně není dnes udržitelný koncept. Tato funkcionalita je nově vytržena do samostatných “driverů” - CSI (Container Storage Interface) podobně jako třeba CNI řeší integraci do síťového prostředí (drivery pro komunikaci mezi Pody, ovládání LoadBalanceru v infrastruktuře) nebo Ingress implementace spravují L7 routing. Tedy i dost nízkoúrovňové součástky Kubernetes jsou dnes modulární a jejich kód pro daného providera může z pohledu vývoje žít mimo Kubernetes samotný, což znamená daleko větší agilitu jak pro hlavní projekt tak drivery.

Azure Kubernetes Service dnes v základu přichází s nativními drivery, ale Azure současně nabízí velmi stabilní implementaci CSI. Komunita plánuje doporučovat CSI jako default ve verzi 1.21 a to už je za chvilku. V dnešním článku tedy využiji už CSI implementaci, byť v tuto chvíli to není nutné (nativní implementace umí zatím totéž). Je ale jedna výjimka - v rámci CSI implementace můžete mít Azure Key Vault, který jako in-tree implementace není (těm co se v oblasti pohybujete - ano, CSI je náhrada pro FlexVolume, který posloužil jako “vycpávka” mezi světem vázaných implementací a dnešního CSI).

Příprava prostředí a instalace CSI

Jak už padlo CSI není default, takže si ho nainstalujeme. Nejdřív vytvořím AKS cluster se 4 nody přes 2 zóny dostupnosti.

az group create -n kubedisk -l westeurope
az aks create -n kubedisk -g kubedisk --enable-managed-identity -k 1.18.6 -c 4 -z 1 2 -s Standard_B2s -x
az aks get-credentials -n kubedisk -g kubedisk --admin

Použil jsem managed identitu, v dnešní době už bych nepreferoval jet přes service principal. Kubernetes identitě musím dát právo vytvářet v Azure disky a to v resource group, kde jsou jeho zdroje. Toto právo pojďme přiřadit.

rg=$(az aks show -n kubedisk -g kubedisk --query nodeResourceGroup -o tsv)
identity=$(az aks show -n kubedisk -g kubedisk --query identityProfile.kubeletidentity.objectId -o tsv)
az role assignment create --role Contributor --assignee-object-id $identity --resource-group $rg

Můžeme se pustit do instalace CSI ovladače pro Azure Disk.

curl -skSL https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-sigs/azuredisk-csi-driver/v0.8.0/deploy/install-driver.sh | bash -s v0.8.0 snapshot --

Všechno naskočilo a lze poslat do Kubernetes novou StorageClass.

apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
 name: managed-csi-standard-ssd
provisioner: disk.csi.azure.com
parameters:
 skuname: StandardSSD_LRS
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
allowVolumeExpansion: true

Povedlo se. Kromě výchozích StorageClass mám svojí novou.

kubectl get storageclass
NAME            PROVISIONER        RECLAIMPOLICY  VOLUMEBINDINGMODE  ALLOWVOLUMEEXPANSION  AGE
azurefile         kubernetes.io/azure-file  Delete     Immediate      true          112m
azurefile-premium     kubernetes.io/azure-file  Delete     Immediate      true          112m
default (default)     kubernetes.io/azure-disk  Delete     Immediate      true          111m
managed-csi-standard-ssd  disk.csi.azure.com     Delete     Immediate      true          18s
managed-premium      kubernetes.io/azure-disk  Delete     Immediate      true          111m

Základní vytvoření disku s Persistent Volume Claim

Vytvořme teď Persistent Volume Claim (detaily konceptu jsem rozebíral minule), tedy žádost o disk. Ten nám na pozadí vytvoří samotný disk (objekt Persistent Volume) v Azure.

apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
 name: pvc-azuredisk
spec:
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 resources:
  requests:
   storage: 1Gi
 storageClassName: managed-csi-standard-ssd

Dle CLI Volume existuje.

kubectl describe pvc/pvc-azuredisk
Name:     pvc-azuredisk
Namespace:   default
StorageClass: managed-csi-standard-ssd
Status:    Bound
Volume:    pvc-ba46140c-1ed3-4666-bed8-5ea428945d57
Labels:    <none>
Annotations:  pv.kubernetes.io/bind-completed: yes
        pv.kubernetes.io/bound-by-controller: yes
        volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: disk.csi.azure.com
Finalizers:  [kubernetes.io/pvc-protection]
Capacity:   1Gi
Access Modes: RWO
VolumeMode:  Filesystem
Mounted By:  <none>
Events:    <none>kubectl get pv pvc-ba46140c-1ed3-4666-bed8-5ea428945d57
NAME                    CAPACITY  ACCESS MODES  RECLAIM POLICY  STATUS  CLAIM          STORAGECLASS        REASON  AGE
pvc-ba46140c-1ed3-4666-bed8-5ea428945d57  1Gi    RWO      Delete      Bound  default/pvc-azuredisk  managed-csi-standard-ssd      146m

Podívám se do Azure a disk tam najdu. Je v nepřipojeném stavu, protože ještě nemám žádný Pod, který ho používá (samozřejmě v případě Azure Disk tento není připojen přímo do Podu, ale do Nodu, na kterém Pod běží).

Všechno vypadá dobře, až na jednu drobnost. Disk je v Availability Zone 2 a to jsem nikde neurčoval.

Tohle v mém případě není dobré. Pokud udělám druhý disk a plánuju nad tím běžet databázi s replikací dat, potřebuju přece, aby to bylo v jiných zónách. Tohle nesmí být náhodný proces. Režim, který jsem zvolil je tedy zcela v pořádku, pokud je vaše AKS v jedné zóně dostupnosti, ale já ho dal do dvou. To potřebujeme změnit.

Možná vás napadne fajn, někam se to ručně dopíše, ne? To není úplně pohodlné a dobře přenositelné mezi prostředími. Pro Pody existuje koncept, jak je zaručeně rozhodit mezi zóny dostupnosti - Pod Antiafinity, ale pro disky ne. Navíc můžu mít dvě instance aplikace a přitom mám tři zóny dostupnosti - to mám všechno dělat ručně, když ještě nevím, kde aplikace poběží? To nedává smysl. Chtělo by to, aby se zóna pro disk zvolila až v okamžiku, kdy scheduler rozhodne o aplikační komponentě (Podu) a jeho umístění. Potřebujeme tedy disk vytvořit opožděně, ne dopředu. Tedy teprve až ho bude Pod potřebovat ho vytvořit tam, kde ten Pod je. Samozřejmě pak ho nikam šoupat nebudeme, jde o iniciální řešení (btw. disky samozřejmě můžeme udělat i ručně v Azure a jen je připojovat, ale o tom později).

PVC a StorageClass smažu a změním její nastavení volumeBindingMode.

apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
 name: managed-csi-standard-ssd
provisioner: disk.csi.azure.com
parameters:
 skuname: StandardSSD_LRS
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer 
allowVolumeExpansion: true

Pokud teď vytvořím PVC, v jeho událostech najdu zprávu o tom, že se samotným vytvořením disku se čeká na topologickou informaci, tedy prvního konzumenta Pod, díky kterému pochopíme v jaké zóně disk udělat.

Events:
 Type  Reason        Age        From             Message
 ----  ------        ----       ----             -------
 Normal WaitForFirstConsumer 0s (x4 over 36s) persistentvolume-controller waiting for first consumer to be created before binding

Pod bude ve stavu Pending a na pozadí se PVC postará o vytvoření Persistent Volume, tedy Azure připojí na Kubernetes Node, na kterém má běžet Pod a ten pak může nastartovat.

Events:
 Type  Reason         Age         From                                            Message
 ----  ------         ----         ----                                            -------
 Normal WaitForFirstConsumer  2m8s (x42 over 12m) persistentvolume-controller                                waiting for first consumer to 
be created before binding
 Normal Provisioning      14s         disk.csi.azure.com_aks-nodepool1-30410574-vmss000002_9606c1b4-1f1c-4930-8782-0ae950414609 External provisioner is provisioning volume for claim "default/pvc-azuredisk"
 Normal ProvisioningSucceeded 12s         disk.csi.azure.com_aks-nodepool1-30410574-vmss000002_9606c1b4-1f1c-4930-8782-0ae950414609 Successfully provisioned volume pvc-6720e448-fcf8-4261-b4ba-970a55ce556f

Toto opožděné vytvoření disku teprve až bude jasné, v které zóně Pod poběží, nám umožní nasadit stavový zónově redundantní cluster naší aplikace.

Skutečně stavová aplikace se StatefulSet

Vyzkoušíme si teď stavovou aplikaci, jak reaguje na havárii a proč pro potřebu vysoké dostupnosti bychom měli mít softwarovou repliku, třeba AlwaysOn se SQL kontejnery. V mém clusteru jsou 4 nody rozprostřené přes dvě zóny dostupnosti.

kubectl get nodes -L failure-domain.beta.kubernetes.io/zone
NAME                STATUS  ROLES  AGE  VERSION  ZONE
aks-nodepool1-30410574-vmss000000  Ready  agent  8h  v1.18.6  westeurope-1
aks-nodepool1-30410574-vmss000001  Ready  agent  8h  v1.18.6  westeurope-2
aks-nodepool1-30410574-vmss000002  Ready  agent  8h  v1.18.6  westeurope-1
aks-nodepool1-30410574-vmss000003  Ready  agent  8h  v1.18.6  westeurope-2

Jak si to vyzkoušíme? Nasadíme “aplikaci” NGINX, tedy webový server, kdy jeho obsah (stránka) bude právě na perzistentním volume a bude se do ní každou vteřinu připisovat obsah. Díky tomu můžeme do instance šťouchnout a ubezpečit se, že o už zapsaná data nepřijdeme a také krásně uvidíme ty vteřiny, ve kterých se nic nezapsalo (takže změříme čas na vyřešení havárie jedné instance). V tomto příkladě neděláme replikaci dat, to není účelem ukázky, tak si to jen představte.

Použiji tedy StatefulSet, Pody s webem a skriptem pro zapisování a také šablonu pro PVC. To je zásadní rozdíl oproti Deploymentu. Ten by každý Pod namířil na stejnou storage (což u Azure Disk jde s pohledu mutli-reader jen v rámci preview a jen v jedné zóně), třeba právě sdílený obsah pro instance webové farmy. My ale reprezentujeme stavovou aplikaci, třeba SQL, takže každá instance by měla mít svou storage a AlwaysOn zajišťuje konzistentní replikaci dat mezi nimi. To je jeden z několika důvodů pro StatefulSet.

Zbývá dořešit ještě jednu věc. AKS bude u Deployment preferovat rozházení replik do zón dostupnosti, ale u stavové aplikace tohle chci mít rozhodně sám pod kontrolou - tedy použít pod anti-affinitu (takže už jsem o tom na tomto blogu psal v článku o pokročilém nastavení scheduleru). Ta má dvě formy - predicate (required neboli hard neboli podmínka nutná) a priority (prefered neboli soft). U bezestavových aplikací, kdy se rozkládá zátěž na všechny instance, dává smysl z pohledu zón jít po preferenci. Chci 6 replik a preferuji je roztažené přes všechny zóny dostupnosti, takže třeba když používám dvě zóny, tak variantu 3+3. Ale co když v nodech v jedné ze zón už nemám místo? Nevadí, tak tedy 4+2 a nebo klidně i 6+0. Preferuji to jinak, ale když není zbytí, fajn - pořád lepší, než mít replik málo a nechat uživatele trpět na výkonu. U stavové služby to ale dost možná chci jinak. Mám tu 2 nebo 3 instance, ale stejně jen jedna je zapisovací (pokud nejde o nějaký eventuálně konzistentní multi-write scénář typu Cassandra - všechny relační databáze nebo třeba Mongo či Etcd se budou chovat takhle). Co když se nepovede dát to do všech zón a volno je jen v jedné, mám klidně holt dát všechny tři repliky do jediné zóny? Určitě ne - výkon tady pro mě není hlavní kritérium, já musím řešit dostupnost. Žádné ústupky, hoď raději “error” (třeba se na to konto probere cluster autoscaler a místo mi za pár minut vyrobí). Půjdu tedy do varianty required - hard omezení. Nezapomeňte totiž ještě na jednu klíčovou vlastnost dnešního Kubernetes - nedělá rebalancing! Všechna tato pravidla se aplikují jen při schedulingu a dokud to nepřenasadíte nebo Pody nepopadají, nikdo se k tomu nebude vracet (a zůstane to neoptimální - proto u StatefulSetu jedu raději na přísnost a vyhození chyby).

Tahle tedy náš objekt vypadá:

apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
 name: nginx-statefulset
 labels:
  app: nginx
spec:
 serviceName: nginx-statefulset
 replicas: 2
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx
 template:
  metadata:
   labels:
    app: nginx
  spec:
   affinity:
    podAntiAffinity:
     requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
     - labelSelector:
       matchExpressions:
       - key: app
        operator: In
        values:
        - nginx
      topologyKey: failure-domain.beta.kubernetes.io/zone
   containers:
    - image: nginx
     name: nginx-azuredisk
     command:
      - "/bin/sh"
      - "-c"
      - nginx & while true; do echo $(date) >> /usr/share/nginx/html/index.html; sleep 1; done
     volumeMounts:
      - name: azuredisk
       mountPath: "/usr/share/nginx/html"
     ports:
      - containerPort: 80
     resources:
       requests:
        cpu: 100m
        memory: 16M
       limits:
        cpu: 500m
        memory: 64M
 volumeClaimTemplates:
  - metadata:
    name: azuredisk
    annotations:
     volume.beta.kubernetes.io/storage-class: managed-csi-standard-ssd
   spec:
    accessModes:
     - ReadWriteOnce
    resources:
     requests:
      storage: 1Gi

Nasadím a podívám se. Měl bych mít dvě repliky, každou nejen na jiném nodu, ale na nodech, které mají odlišný label failure-domain.beta.kubernetes.io/zone (tedy zónu dostupnosti). Určitě najdu i svoje dva PVC a PV.

wsl$ k get pods -o wide
NAME         READY  STATUS  RESTARTS  AGE  IP      NODE                NOMINATED NODE  READINESS GATES
nginx-statefulset-0  1/1   Running  0     79s  10.244.3.9  aks-nodepool1-30410574-vmss000002  <none>      <none>
nginx-statefulset-1  1/1   Running  0     54s  10.244.2.3  aks-nodepool1-30410574-vmss000003  <none>      <none>

kubectl get pvc
NAME              STATUS  VOLUME                   CAPACITY  ACCESS MODES  STORAGECLASS        AGE
azuredisk-nginx-statefulset-0  Bound  pvc-359bd055-a258-487b-ad56-24548002e152  1Gi    RWO      managed-csi-standard-ssd  109s
azuredisk-nginx-statefulset-1  Bound  pvc-7b5b3815-890a-4343-86b3-873ce9c40d29  1Gi    RWO      managed-csi-standard-ssd  84s

kubectl get pv
NAME                    CAPACITY  ACCESS MODES  RECLAIM POLICY  STATUS  CLAIM                  STORAGECLASS        REASON  AGE
pvc-359bd055-a258-487b-ad56-24548002e152  1Gi    RWO      Delete      Bound  default/azuredisk-nginx-statefulset-0  managed-csi-standard-ssd      2m4spvc-7b5b3815-890a-4343-86b3-873ce9c40d29  1Gi    RWO      Delete      Bound  default/azuredisk-nginx-statefulset-1  managed-csi-standard-ssd      99s 

Zkusme to teď trochu potrápit a zatím budeme docela hodní. Jeden z nodů necháme vypustit a s co nejmenším výpadkem odstěhujeme Pod jinam. U Deploymentu a bezestavové služby brnkačka. Zabít tady, pustit jiný vedle a frčíme. Tentokrát ale máme na noze uvázaný state ve formě dat na disku, takže nestačí udělat to celé znova, ale ta data tam musíme dostat, tedy disk odpojit ze stávajícího Node, připojit na nějaký jiný a na něm Pod rozjet.

kubectl drain aks-nodepool1-30410574-vmss000002 --ignore-daemonsets --delete-local-data 

Po nějaké době se mi stěhování provedlo.

wsl$ kubectl get pods -o wide
NAME         READY  STATUS  RESTARTS  AGE   IP      NODE                NOMINATED NODE  READINESS GATES
nginx-statefulset-0  1/1   Running  0     2m22s  10.244.0.8  aks-nodepool1-30410574-vmss000000  <none>      <none>
nginx-statefulset-1  1/1   Running  0     6m47s  10.244.2.3  aks-nodepool1-30410574-vmss000003  <none>      <none>

Jak dlouho byl Pod mimo hru? Zůstala tam moje data? Stačí se kouknout na webovou stránku a budeme mít jasno. Svoje data tam vidím a nějakých 40 vteřin byla aplikace mimo hru. Je to hodně nebo málo? Těžko říct, každopádně tohle vás čeká u každého upgradu clusteru nebo OS nodu pokud vyžaduje restart. Co když je control plane Azure zrovna o něco zatíženější, image je velký a na cílovém nodu ještě není a musí se stáhnout a tak podobně. Tahle doba nemá SLA, není predikovatelná a klidně to mohou být minuty dvě. A to mluvíme o plánované situaci, k neplánované se ještě dostaneme. Pro maximální dostupnost je tedy zřejmé, že byste měli v software replikovat data na jinou instanci a uživatele na ni přepnout rychleji.

kubectl port-forward pod/nginx-statefulset-0 12345:80
...
Wed Aug 19 13:55:04 UTC 2020
Wed Aug 19 13:55:05 UTC 2020
Wed Aug 19 13:55:06 UTC 2020
Wed Aug 19 13:55:07 UTC 2020
Wed Aug 19 13:55:08 UTC 2020
Wed Aug 19 13:55:47 UTC 2020
Wed Aug 19 13:55:48 UTC 2020
Wed Aug 19 13:55:49 UTC 2020
...

Ukažme si něco dalšího - vystěhujme ještě druhý node v této zóně.

kubectl drain aks-nodepool1-30410574-vmss000000 --ignore-daemonsets --delete-local-data 

Takhle teď vypadají moje Pody a nelepší se to.

wsl$ kubectl get pods -o wide
NAME         READY  STATUS  RESTARTS  AGE   IP      NODE                NOMINATED NODE  READINESS GATES
nginx-statefulset-0  0/1   Pending  0     24s   <none>    <none>               <none>      <none>
nginx-statefulset-1  1/1   Running  0     8m47s  10.244.2.3  aks-nodepool1-30410574-vmss000003  <none>      <none>

Co se stalo? No jasně - disky jsou jen v jedné zóně dostupnosti, já už v ní žádné nody nemám, takže jsme dohráli.

kubectl describe pod nginx-statefulset-0
Events:
 Type   Reason      Age        From        Message
 ----   ------      ----        ----        -------
 Warning FailedScheduling 62s (x2 over 62s) default-scheduler 0/4 nodes are available: 2 node(s) had volume node affinity conflict, 2 node(s) were unschedulable.

Teď se dostaneme k tomu hlavnímu důvodu, proč singleton nemůžete v realitě použít pokud máte velké požadavky na dostupnost. Co se stane, když vypadne Node ošklivě, tedy prostě se odpojí od control plane. Vrátil jsem nody zpět přes kubectl uncordon a zopakuji test s tím, že tentokrát v Azure vypnu VM konkrétního Node, takže Kubernetes to bere jako zmizení. Co se bude dít vás možná překvapí, ale když to promyslíte tak by vlastně nemělo.

Deployment, tedy bezestavové aplikace, udělá to, že jakmile Node přestane odpovídat začne běžet perioda, kdy to control plane ignoruje. Důvodem je, aby nějaké drobné zaškobrtnutí nezpůsobilo velké přerovnávání, což by mohlo napáchat víc škody než užitku. Nezapomeňte, že to, že control plane nevidí Node vůbec neznamená, že tento nefunguje a Pody na něm neběží! Ty totiž control plane nepotřebují, pojedou normálně dál. Výchozí nastavení je počkat 5 minut, ale jde o Toleration, kterou můžete v definici Deploymentu upravit pro svoje potřeby (třeba zkrátit). Ale výchozí hodnota dává velký smysl. Po těch pěti minutách (nebo dříve, pokud chcete) control plan nastaví stav u Podu na Terminating a v ten okamžik vytvoří jiný někde jinde. To je důležité - už ve stavu Terminating se vytváří nový! Terminating není Terminated, je to jen přání k ukončení, ale ještě mi Node nereportoval, že to tak skutečně je (nezapomeňte - pokud Node nevidí control plane, nechá všechno normálně puštěné). Potenciálně tedy může ve skutečnosti Pod běžet dvakrát. Pro bezestavové věci žádný problém.

Takové chování ale u stavé aplikace není přístupné. Dvě instance píšící do jedněch dat aniž by o sobě věděli = katastrofa a ztráta konzistence dat. Dvě instance každá s jinými daty a obě dostupné pro uživatele = rovněž katastrofa a nekonzistence (různá data v obou instancích, např. dvojité utracení stejné dvacetikoruny). StatefulSet tedy velmi správně nepřipustí takové riziko. To znamená, že pokud vám vypadne Node tak váš Pod zůstane ve stavu Terminating a jinde se nevytvoří, dokud nebude jistota, že opravdu neběží - a to by musel říct Node, který ale už neexistuje. Přesně tak, samo se to by default neopraví. Musíte ručně na svoje triko Pod natvrdo odmazat z control plane (s –force přepínačem) i bez potvrzení z Node. Pokud jde o vysokovu dostupnost, jste nahraní. Proto potřebujete udělat aplikační/databázový cluster.

Dá se s tím něco dělat? Trochu, ale nedporučuji:

 • Můžete nastavit toleraci na node.kubernetes.io/not-ready a node.kubernetes.io/unschedule s periodou 10 vteřin, což odstraní 5 minut čekání, jestli se Node náhodou nevzpamatuje. Zvyšujete ale riziko, že Node se jen zaškobrtnul a ve svém Kubernetu “děláte vlny”.
 • Pod ve stavu Terminating čeká na potvrzení ukončení. To můžete vypnout tak, že u Podu nastavíte terminationGracePeriodSeconds na 0. To má ale značné konsekvence. V podstatě tím říkáte, že při upgradování clusteru a nutnosti pustit Pod jinde se rovnou natvrdo ukončí místo SIGTERM, což může vést k poškození dat. Tak nevím, jestli tohle chcete riskovat.
 • Následně začne CSI driver odmontovávat disk, ale pokud VM už vůbec neexistuje, nepůjde to a vytimeoutuje za 6 minut. S tím se aktuálně nedá nic dělat (ale pracuje se na tom jak z pohledu driveru tak Kubernetes uvažuje o přidání nového taintu pro Node - Shutdown).
 • Pak už se nahodí jinde a automaticky.

Už jsem to říkal - state není jednoduchá věc. Předpoklady co máte z běhu stateless aplikací nebo těch se sdílenou storage tady neplatí. Proto:

 • Singleton se reálně nedá použít s vysokou dostupností, protože StatefulSet bude bránit konzistenci dat a Deployment zas naopak ne a to nedopadne dobře (například u Azure Disk vám nahozený kontejner stejnak hodí chybu, protože disk už je připojen jinam). K tomu přidejte fakt, že disk je jen v jedné zóně dostupnosti.
 • Řešením mohou být instance koukající do sdílené storage například s využitím Azure Files jako volume (o tom příště), ale to má také své limity, které si rozebereme (neškálujete výkon s čtecí replikou, je tu riziko při poškození datové struktury v důsledku havárie instance apod.). Nicméně pokud musíte jít singletonem, je to asi lepší volba (příště rozebereme).
 • Dobrá cesta tedy je StatefulSet, instance a disky v každé zóně, softwarová synchronizace typu AlwaysOn v SQL.

Takže znova přípomínám - neřešte to, tady jde o vaše data a platformní služby vám dají klidně 99,995% SLA a bez práce. Ale pokud vás trápí otázka jak Azure Arc for Data Services nabídne vysoce redundantní SQL a PostgreSQL ve vašem vlastním DC ve vašem Kubernetes, tak vidíte, že prostředky k tomu jsou. Jen to není jednoduché vymyslet a provozovat, ale v cloudu to řeší PaaS a v on-prem v budoucnu třeba Azure Arc.

Klonování, změna velikosti, snapshoty

Kubernetes API dnes podporuje i základní storage operace s volume. Principiálně je z nich cítit, že jsou takové “jiné”, závání imperativním chováním a do krásného světa, kde je všechno deklarováno a nezáleží na časování ani pořadí se občas trochu nehodí. Ale tak to zkrátka je a kdo state v Kubernetes chce používat, využije jich.

Klonování

Klonování Volume je výborná věc. Když vytváříte PVC můžete si jako jeho zdroj odkázat jiné PVC a získat tak jeho kopii. Zdrojové PVC ani nemusí být odpojeno, ale nezapomeňte, že pak dostáváte kopii v crash-consistent stavu, tedy nemáte garantovánu aplikační konzistenci (databáze vám třeba nemusí nastartovat a bude se chtít opravovat).

Vytvořím si Pod s PVC.

apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
 name: pvc-azuredisk
spec:
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 resources:
  requests:
   storage: 1Gi
 storageClassName: managed-csi-standard-ssd
---
kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
 name: nginx1
spec:
 containers:
  - image: nginx
   name: nginx
   command:
    - "/bin/sh"
    - "-c"
    - nginx & while true; do echo $(date) >> /usr/share/nginx/html/index.html; sleep 1; done
   volumeMounts:
    - name: azuredisk
     mountPath: "/usr/share/nginx/html"
 volumes:
  - name: azuredisk
   persistentVolumeClaim:
    claimName: pvc-azuredisk

Funguje a ukládá data.

kubectl port-forward pod/nginx1 12345:80
curl 127.0.0.1:12345
...
Thu Aug 20 04:19:41 UTC 2020
Thu Aug 20 04:19:42 UTC 2020
Thu Aug 20 04:19:43 UTC 2020
Thu Aug 20 04:19:44 UTC 2020
Thu Aug 20 04:19:45 UTC 2020
Thu Aug 20 04:19:46 UTC 2020
Thu Aug 20 04:19:47 UTC 2020
Thu Aug 20 04:19:48 UTC 2020
Thu Aug 20 04:19:49 UTC 2020

Teď si pro účely třeba troubleshootingu chci vytvořit jiný Pod, který si vezme kopii disku tohoto produkčního.

apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
 name: pvc-azuredisk-clone
spec:
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 resources:
  requests:
   storage: 1Gi
 storageClassName: managed-csi-standard-ssd
 dataSource:
  kind: PersistentVolumeClaim
  name: pvc-azuredisk
---
kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
 name: nginx2
spec:
 containers:
  - image: nginx
   name: nginx
   command:
    - "/bin/sh"
    - "-c"
    - nginx & while true; do echo $(date) >> /usr/share/nginx/html/index.html; sleep 1; done
   volumeMounts:
    - name: azuredisk
     mountPath: "/usr/share/nginx/html"
 volumes:
  - name: azuredisk
   persistentVolumeClaim:
    claimName: pvc-azuredisk-clone

Skvělé. Když se podívám na webovku uvidím jak historická data tak samozřejmě i svoje nová.

kubectl port-forward pod/nginx1 12345:80
curl 127.0.0.1:12345
hu Aug 20 04:19:56 UTC 2020
Thu Aug 20 04:19:57 UTC 2020
Thu Aug 20 04:19:58 UTC 2020
Thu Aug 20 04:19:59 UTC 2020
Thu Aug 20 04:20:00 UTC 2020
Thu Aug 20 04:20:01 UTC 2020

[tady konci puvodni data]

Thu Aug 20 04:21:03 UTC 2020
Thu Aug 20 04:21:04 UTC 2020

Změna velikosti

Azure Disk CSI driver nepodporuje změnu velikosti v online režimu, musíme tedy disk odepnout. To znamená, že nestačí jen poslat změnu PVC, ta se nikdy neprovede. Musíme tedy bohužel být imperativní a dodržet pořadí - vypnout Pod, zvětšit disk, zapnout Pod.

Tady je pvc1G.yaml

apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
 name: pvc-azuredisk
spec:
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 resources:
  requests:
   storage: 1Gi
 storageClassName: managed-csi-standard-ssd

A tady pod.yaml

kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
 name: nginx
spec:
 containers:
  - image: nginx
   name: nginx
   command:
    - "/bin/sh"
    - "-c"
    - nginx & while true; do echo $(date) >> /usr/share/nginx/html/index.html; sleep 1; done
   volumeMounts:
    - name: azuredisk
     mountPath: "/usr/share/nginx/html"
 volumes:
  - name: azuredisk
   persistentVolumeClaim:
    claimName: pvc-azuredisk

Aplikujeme a podíváme se do souborového systému na jeho velikost.

kubectl apply -f pvc1G.yaml
kubectl apply -f pod.yaml
kubectl exec -it nginx -- df -h /usr/share/nginx/html
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdc    976M 2.6M 958M  1% /usr/share/nginx/html

Připravím si modifikovaný soubor s PVC o velikosti 5G.

apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
 name: pvc-azuredisk
spec:
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 resources:
  requests:
   storage: 5Gi
 storageClassName: managed-csi-standard-ssd

Pod zrušíme, disk zvětšíme a zase nahodíme.

kubectl delete -f pod.yaml
kubectl apply -f pvc5G.yaml
kubectl apply -f pod.yaml

kubectl describe pvc pvc-azuredisk
Events:
 Type   Reason           Age        From                                            Message
 ----   ------           ----        ----                                            -------
 Normal  WaitForFirstConsumer    15m (x2 over 15m) persistentvolume-controller                                waiting for first consumer to be created before binding
 Normal  ExternalProvisioning    15m        persistentvolume-controller                                waiting for a volume to be created, either by external provisioner "disk.csi.azure.com" or manually created by system administrator
 Normal  Provisioning        15m        disk.csi.azure.com_aks-nodepool1-30410574-vmss000003_ae8afc94-3850-4752-b852-bf4e49dfe5ea External provisioner is provisioning volume for claim "default/pvc-azuredisk"
 Normal  ProvisioningSucceeded    15m        disk.csi.azure.com_aks-nodepool1-30410574-vmss000003_ae8afc94-3850-4752-b852-bf4e49dfe5ea Successfully provisioned volume pvc-2fce3491-e346-4af4-8e15-51761ffceeb1
 Warning ExternalExpanding      5m10s       volume_expand                                       Ignoring the PVC: didn't find a plugin capable of expanding the volume; waiting for an external controller to process this PVC.
 Normal  Resizing          5m10s       external-resizer disk.csi.azure.com                            External resizer is resizing volume pvc-2fce3491-e346-4af4-8e15-51761ffceeb1
 Normal  FileSystemResizeRequired  5m7s        external-resizer disk.csi.azure.com                            Require file system resize of volume on node
 Normal  FileSystemResizeSuccessful 7s         kubelet, aks-nodepool1-30410574-vmss000000                         MountVolume.NodeExpandVolume succeeded for volume "pvc-2fce3491-e346-4af4-8e15-51761ffceeb1"

kubectl exec -it nginx -- df -h /usr/share/nginx/html
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdc    4.9G 4.1M 4.9G  1% /usr/share/nginx/html

Snapshoty

Z předchozích ukázek tu mám běžící NGINX s PVC. Vyzkoušíme si na něm teď udělat snapshot.

Uděláme si “snapshot třídu” a vytvoříme ho.

apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1beta1
kind: VolumeSnapshotClass
metadata:
 name: csi-azuredisk-vsc
driver: disk.csi.azure.com
deletionPolicy: Delete
parameters:
 incremental: "true"
---
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1beta1
kind: VolumeSnapshot
metadata:
 name: azuredisk-volume-snapshot
spec:
 volumeSnapshotClassName: csi-azuredisk-vsc
 source:
  persistentVolumeClaimName: pvc-azuredisk

Jde skutečně o snapshot v Azure, jak můžeme vidět v GUI.

Snapshot na rozdíl od disku může být zónově redundantní, najdeme ho tedy v jakékoli zóně a přestojí i kompletní výpadek zóny.

Pokud tedy neumíte data replikovat aplikačně jste schopni si je přetáhnout z jedné zóny do druhé přes snapshot, který je vidět ve všech. Pokud byste ho chtěli do jiného regionu, tak i to lze udělat, nicméně musíte ho tam nakopírovat (nabo použít Azure Site Recovery pro automatickou replikaci disků).

Vytvoření PVC ze snapshotu je podobné jako u klonu, odkážeme se na něj.

apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
 name: pvc-azuredisk-fromsnap
spec:
 accessModes:
  - ReadWriteOnce
 resources:
  requests:
   storage: 5Gi
 storageClassName: managed-csi-standard-ssd
 dataSource:
  name: azuredisk-volume-snapshot
  kind: VolumeSnapshot
  apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
---
kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
 name: nginx2
spec:
 containers:
  - image: nginx
   name: nginx
   command:
    - "/bin/sh"
    - "-c"
    - nginx & while true; do echo $(date) >> /usr/share/nginx/html/index.html; sleep 1; done
   volumeMounts:
    - name: azuredisk
     mountPath: "/usr/share/nginx/html"
 volumes:
  - name: azuredisk
   persistentVolumeClaim:
    claimName: pvc-azuredisk-fromsnap

Blokové zařízení

Persistent Volume v Kubernetes funguje jako souborový systém. Disk se připojí k Node a ten ho naformátuje (ve výchozím stavu ext4, ale u CSI driveru máte na výběr i ext2, ext3 nebo xfs). Co když ale vaše aplikace opravdu potřebuje něco speciálního a chce vidět disk jako skutečné blokové zařízení? Například chce použít bfs, btrfs či zfs a má k tomu nějaký dobrý důvod nebo dokonce něco úplně proprietárního? I to je s PVC a CSI drivery pro Azure možné.

Vytvoříme si speciální typ PVC a v našem Podu nebudeme mapovat Volume do souborového systému, ale přidáme jako zařízení.

apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
 name: pvc-azuredisk
spec:
 accessModes:
 - ReadWriteOnce
 resources:
  requests:
   storage: 10Gi
 volumeMode: Block
 storageClassName: managed-csi-standard-ssd
---
kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
 name: nginx-raw
spec:
 containers:
  - image: nginx
   name: nginx
   volumeDevices:
    - name: azuredisk
     devicePath: /dev/xvda
 volumes:
  - name: azuredisk
   persistentVolumeClaim:
    claimName: pvc-azuredisk

Zařízení v Podu skutečně vidím a můžeme na něj psát nízkoúrovňově.

kubectl exec -ti nginx-raw -- bash

root@nginx-raw:/# ls /dev/x*
/dev/xvda

root@nginx-raw:/# dd if=/dev/zero of=/dev/xvda bs=1024k count=100
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.0743379 s, 1.4 GB/s

Jsme na konci dnešního hutného tématu. Shrnutí?

 1. Pokaždé když to jde použijte platformní službu v Azure, po všech stránkách vás to vyjde lépe.
 2. Pokud vyloženě potřebujete běžet v jiném prostředí, než Azure, sledujte Azure Arc for Data Services, kdy pro vás Azure může zajistit SQL nebo PostgreSQL cloudovým způsobem, ale ve vašem clusteru.
 3. Pokud už musíte state uvnitř mít (například jste nenašli platformní službu, který splní vaše požadavky) a stačí vám sdílené řešení (nebo nemůžete jinak než použít singleton), použijte souborový systém typu Azure Files (premium verze nabízí i velmi slušný výkon) či Azure NetApp Files (výkonnostně ještě výš).
 4. Jestli skutečně potřebujete disky (pořádný HA cluster, raw zařízení, aplikace nekompatibilní s CIFS, potřebujete UltraSSD výkony), jde to, ale dobře to promyslete. Zatím používejte nativní in-tree storage implementaci, ale jestli přemýšlíte dopředu, klidně zkoušejte CSI (dnes jsou funkčně shodné), který bude default od 1.21 a dá se iterovat bez změny verze Kubernetes.

Příště se podíváme na state, který třeba nemá zas tak brutální nároky na konzistenci a replikaci. Možná zkrátka váš kód očekává file system a potřebujeme mu namapovat Azure Files nebo Azure Blob, aby data zpracovával. Nebo jsou to sdílené mutlimediální soubory, které vaše webová farma potřebuje a z nějakého důvodů je nechcete či nemůžete vystavit přímo ze storage nebo CDN. V takových případech nebude špatné vaše instance prostě namířit na vzdálenou souborovou storage a hotovo a PVC/PV může být způsob jak to udělat, aniž by to aplikace poznala a musela se upravovat. Můžete to být i dobré pro “skoro-HA pro chudé” se singletonem nebo nějaké metody vícero instancí koukajících do stejných dat (řekněme “HA classic” vs. dnes oblíbenější shared-nothing architektura).Nový Cold tier Azure Blob storage - kolik stojí premium, hot, cool, cold, archive Kubernetes
AKS má v preview spravované Istio - jak to souvisí s Open Service Mesh, proč to nebylo dřív, proč se ani tak netřeba plašit, ale proč je ambient mesh super? Kubernetes
Multi-tenant AKS - proč ano, proč ne a co udělat pro to, aby společné WC na chodbě tolik nevadilo Kubernetes
Azure, Kubernetes, FinOps a strategie účtování nákladů Kubernetes
Máte rádi Prometheus a Grafana pro váš Kubernetes? Jak na to všechno v plně managed formě v Azure? Kubernetes